Uppdaterad 11 september 2023
Skriv ut

Upplands-Bro godkänd av WHO som äldrevänlig kommun

Upplands-Bro kommun har godkänts som medlem i världshälsoorganisationen, WHO:s, nätverk för äldrevänliga städer. Arbetet med att göra Upplands-Bro mer äldrevänligt går nu vidare med full kraft, med fina möjligheter till erfarenhetsutbyte med de övriga 1444 kommunerna världen över, som också är med i nätverket.

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov.

Det gäller utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik, bostäder, kultur- och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.

Kommunen har ett politiskt uppdrag att arbeta för att göra Upplands-Bro mer äldrevänligt och medlemskapet i WHO:s nätverk är en viktig milstolpe.

– Jag är mycket glad över att kommunen har godkänts som medlem, det betyder att vi uppfyller de krav som ställs från WHO:s sida. Men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom är det nu som det riktiga arbetet startar, när det äldrevänliga perspektivet ska implementeras i alla kommunens verksamheter, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Ansökan till WHO skickades in våren 2023 och godkändes under sommaren men förarbetet har pågått sedan förra hösten. Bland annat gjordes då en kartläggning över hur äldrevänligt Upplands-Bro är idag, i form av öppna dialogmöten med invånare i åldern 65+.

Sedan dess har en referensgrupp med medarbetare från olika delar av kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för de närmsta tre åren.

En del aktiviteter kopplat till fokusområdena för äldrevänliga städer har redan kommit i gång, till exempel Kulturklubben för äldre, där gemenskap, en meningsfull fritid och social inkludering är viktiga parametrar.

– Det här medlemskapet innebär att vi får tillgång till nätverk där vi kan ta del av andras erfarenheter, och dela med oss av våra bästa exempel längs den här resan. Nu fortsätter vi vårt arbete i samverkan med andra aktörer och i dialog med kommuninvånarna, säger Mitra Ghannad, socialchef.

WHO:s ramverk bygger på åtta fokusområden

• Tillgänglighet till byggnader och miljöer • Transporter • Boende • Gemenskap och fritidsverksamhet • Social inkludering • Medborgerligt deltagande och inflytande • Information och kommunikation • Vård, omsorg och service

Är du nöjd med informationen på sidan?