Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Upplands-Brodialogen: Livligt samtal om framtidens Kungsängen

I veckan var det dags för Upplands-Brodialogen med tema Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, som kommunen arbetar med att ta fram. Det blev ett livligt samtal mellan invånare som deltog och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.

En man.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Upplands-Brodialogen är ett av kommunens koncept för dialog, en serie möten för alla invånare. Här träffar man kommunstyrelsens ordförande och medarbetare från kommunen.

Varje dialogtillfälle har ett tema och nu handlade det om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen. En fördjupad översiktsplan är ett vägledande dokument och handlar om den långsiktiga utvecklingen för ett specifikt område i kommunen, i det här fallet Kungsängen. Arbete pågår med att ta fram ett förslag. När kommunfullmäktige har antagit planen är den tänkt att hålla fram till 2040.

Drygt 15 personer slöt upp vid dialogmötet i Kulturhuset i Kungsängen.

– Den fördjupade översiktsplanen handlar om bebyggelse, flöden, torgytor, parkering och annat. Syftet är att skapa goda förutsättningar för alla oss som lever, verkar, bor och rör oss här. Arbetet pågår så era medskick är viktiga, sa Fredrik Kjos.

Han lämnade över till Tove Carlsson, enhetschef på plan- och exploateringsenheten, som höll en kort presentation om inriktningen i förslaget så här långt, därefter följde många inlägg och frågor från publiken.

Några saker som lyftes av publiken

”Det är viktigt att utöver bostäder även planera för tillgänglighet, vård och bra kommunikationer.”

”Gärna fler dialoger med inriktning på platser för rekreation.”

”Bättre tillgång till lokaler för föreningslivet.”

”Kan inte odlingsintresserade Upplands-Brobor få ta hand om de gamla kulturhus som finns på olika platser i kommunen?”

– Om man har en idé, hur kan man föra den vidare till kommunen? undrade en person.

– Skriv ett medborgarförslag! Då kommer det in i kommunens system och hanteras i nämnder och kommunfullmäktige, svarade Fredrik Kjos.

Mötet var den sista Upplands-Brodialogen innan sommaren.

Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

En fördjupad översiktsplan är vägledande, alltså inte juridiskt bindande som en detaljplan.

Den beslutas av kommunfullmäktige och ska hållas aktuell genom att den ses över varje mandatperiod.

Förslaget om fördjupad översiktsplan för Kungsängen var ute på samråd 2020. Då fick kommunen in cirka 80 synpunkter från allmänheten. Nu arbetas förslaget om och nästa steg i processen är granskning. Då kommer allmänheten ha möjlighet att lämna synpunkter igen innan politikerna ska fatta beslut om planen.

Är du nöjd med informationen på sidan?