Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Upplands-Bro ett steg närmre att bli en äldrevänlig kommun

Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun. Nu har ansökan om medlemskap i Världshälsoorganisationens globala nätverk för äldrevänliga städer skickats in. För att få kallas äldrevänlig kommun krävs att alla delar av samhället planeras med hänsyn till äldres behov samt att kommunen visar att man kommer att arbeta aktivt och långsiktigt med frågan.

Kollage. Två damer dricker kaffe. En grupp människor promenerar i naturen. två händer håller i bouleklot.

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Det går ut på att alla delar av samhället ska vara anpassade för, och planeras med hänsyn till, de äldre invånarnas behov.

Efter ett omfattande förarbete, som startade redan förra året, har Upplands-Bro kommun nu gjort en ansökan om medlemskap i WHO:s globala nätverk där städer och kommuner över hela världen utbyter erfarenheter, inspireras och lär av varandra.

– Jag är jätteglad över processen så här långt och att ansökan till WHO är inskickad! För att vår fina kommun ska vara för alla måste äldreperspektivet inkluderas övergripande i alla våra verksamheter, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Kommunen har genomfört en baslinjemätning, alltså kartlagt hur äldrevänligt Upplands-Bro är idag, vilket är ett av kriterierna för att få ansöka. Mätningen har gjorts i form av öppna dialogmöten med invånare i åldern 65+. Åtta träffar i Kungsängen och åtta träffar i Bro utifrån de fokusområden som ingår i WHO:s ramverk (se faktaruta).

Mötena har gett värdefulla förslag och synpunkter som finns med i det fortsatta arbetet.

Nästa steg är att göra motsvarande mätning inom kommunens organisation. Chefer och medarbetare från bland annat samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret samt förebyggande enheten för äldre kommer att ingå i en referensgrupp och bidra i arbetet med att ta fram en handlingsplan för tre år framåt.

– Det är med stolthet som vi har skickat in vår ansökan. Det handlar om schyssta livsvillkor för alla invånare i vår kommun. Vi ska ha medborgaren i fokus, erbjuda god service och ge förutsättningar för ett värdigt åldrande här i Upplands-Bro, säger Helena Åman, socialchef.

Hej kontorschef!
På vilket sätt kommer arbetet på ditt kontor att förändras när Upplands-Bro blir en äldrevänlig kommun?

Ida Texell, kommundirektör och chef för kommunledningskontoret

 – Upplands-Bro tar nu ett viktigt ett steg till att bli en mer äldrevänlig kommun som bidrar till både aktivt och hälsosamt åldrande och därmed till ett självständigt liv högt upp i åldern.

Det är en omfattade satsning där vi som kommun ser över och anpassar kommunens verksamheter och tjänster till att vara ännu mer tillgänglig och inkluderande för våra äldre invånare.

Helena Åman, socialchef

– Vård och omsorg, hemtjänst samt förebyggande arbete med den äldre målgruppen är redan idag vårt ansvarsområde. Att bli en äldrevänlig kommun är en tydlig serviceinriktning som berör hela kommunen, det gäller även socialkontoret.

Vi måste samarbeta strukturerat med våra kollegor på andra kontor kring äldrefrågorna, det är så vi kan nå resultat.

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef

– Vi ska tydligare inkludera våra äldre invånares behov i planeringen av samhällets fysiska utveckling. Det gäller i planer för nya bostäder men kan även handla om anpassningar av befintliga bostäder, som gör det möjligt för äldre att bo kvar längre i sina hem.

Vi kommer på ett tydligare sätt ha med äldreperspektivet när vi bygger busshållplatser, gångvägar, parkbänkar, naturområden, torg och annat.

Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef

– Vi har redan idag verksamhet som många äldre Upplands-Brobor deltar i. Nu kommer vi att fokusera på bred samverkan inom kommunen och med civilsamhället och föreningslivet.

Vi vill nå ut med generationsöverskridande aktiviteter och skapa mötesplatser där unga och äldre möts, utbyter perspektiv och erfarenheter. Det bygger ett äldrevänligt samhälle som ger alla, oavsett ålder, en aktiv och meningsfull vardag utan social isolering.

Fredrik Nordvall, utbildningschef

– Det som är viktigt i ett äldrevänligt samhälle sammanfaller ofta med sådant som är viktigt för ett barnvänligt samhälle, vilket vi ständigt jobbar med inom förskolan och skolan.

Vi har ett samarbete mellan ett äldreboende och en förskola i kommunen där barnen och de äldre möts över generationsgränserna i gemensamma aktiviteter som högläsning och odling. Det är väldigt uppskattat och jag ser framför mig att vi kan ha mer av den sortens samverkan.

Äldrevänlig kommun

WHO:s ramverk bygger på åtta fokusområden

• Tillgänglighet till byggnader och miljöer • Transporter • Boende • Gemenskap och fritidsverksamhet • Social inkludering • Medborgerligt deltagande och inflytande • Information och kommunikation • Vård, omsorg och service

Några punkter som många tyckte var viktiga under dialogmötena för invånare 65+

• Delaktighet. Att äldre inkluderas i samhällsplaneringen. • Aktiviteter och möjlighet till social samvaro är viktigt för livskvaliteten och för att motverka ensamhet. • Evenemang och marknader på torgen. Levande offentliga rum med förutsättningar för möten mellan människor och över generationsgränser. • Att miljön utomhus är anpassad och tillgänglig för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram rollator eller rullstol. • Trevliga parkområden som är lätta att nå utan bil och som är tillgänglighetsanpassade.

Är du nöjd med informationen på sidan?