Uppdaterad 28 februari 2023
Skriv ut

Fokus på trygghetsarbete i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att för att öka tryggheten i kommunen. Trygghet är ett särskilt prioriterat område och det sker många riktade satsningar för att göra Upplands-Bro till en trygg och säker plats att leva, verka och vistas på.

I kommunplan 2023 går det att läsa: Alla invånare i Upplands-Bro ska uppleva att det är tryggt att bo, leva och verka i kommunen.

– Att känna sig trygg där man lever och bor är ett grundläggande behov. Kommunen kan och gör mycket för att stärka den tryggheten, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsen ordförande.

Under senaste tiden har det varit många våldsbrott runt om i Stockholms län och även i vår kommun.

– Vi följer utvecklingen noga och har tät kontakt med polisen. Trygghetsskapande insatser är en prioriterad fråga inom alla våra verksamheter och vi tror starkt på samverkan, både inom och utanför vår organisation, säger Ida Texell, kommundirektör.

Några exempel på konkreta insatser som görs för att öka tryggheten i vår kommun är bland annat:

 • Trygghetscenter i Bro, som är en kommungemensam arbetsyta med fokus på trygghet.
 • Regelbundna trygghetsvandringar som genomförs med fokus på trygghetsaspekten i den fysiska miljön. Återkommande i både Bro, Kungsängen och Brunna.
 • Kommunen har väktare som dagligen och året om rör sig i kommunen, med fokus att skapa trygghet och arbeta relationellt med kommunens invånare.
 • Kommunen arbetar med civilsamhället och samordnar bland annat föreningsdriven nattvandring, grannstödsbil och grannsamverkan för att öka närvaron i offentlig miljö och bidra till lokalsamhällets kollektiva förmåga.
 • Sedan 2020 har kommunen fältassistenter som arbetar socialt förebyggande med unga, framför allt genom uppsökande arbete både dag, kväll och helg. En fältassistent har också särskilt fokus på målgruppen föräldrar.
 • Kommunen ansöker, utifrån behov, om tillstånd för att använda bevakningskameror i offentlig miljö. Kamerabevakning finns också i många av kommunens verksamhetslokaler.
 • Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Fokus i modellen är samarbete i alla faser av trygghetsarbetet: kartläggning, analys, insatser, uppföljning. Det innebär bland annat att alla kommunens kontor, polis, bostadsbolag, väktare, räddningstjänst, föreningar, bussbolag med flera tar fram gemensamma lägesbilder och lägger fokus i de områden där det behövs.
 • Systematiserad samverkan sker mellan kommun och polis på många sätt, bland annat genom EST men också genom samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. En socialsekreterare från kommunen arbetar på plats hos polisen för att underlätta samverkan. Polisen kan också arbeta från kommunens Trygghetscenter.
 • Kommunen erbjuder stöd till den som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig. En implementering av metoden GVI Gruppvåldsintervention pågår också i kommunen med fokus på att minska det grova och dödliga våldet.
 • Avseende unga som är i riskzon för missbruk eller kriminalitet, eller är i aktiv kriminalitet, arbetar kommunen med metoderna SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) och SIG (Social Insatsgrupp) med syfte ett förebygga eller avbryta en kriminell livsstil.
 • Kommunen upprättar handlingsplaner med tydliga aktiviteter inom områden som är viktiga för kommuninvånarnas trygghet, som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, suicidprevention, ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel).
 • Föräldrar erbjuds föräldrastöd enskilt eller grupp, ett evidensbaserat sätt att arbeta förebyggande.
 • Det pågår samverkan mellan kommunens kontor i förebyggande syfte, bland annat förskola och socialtjänst, fältarbete och fritidsgårdar med mera.
 • Samverkan sker med näringslivet i olika forum med fokus på trygghetsfrågan. Kommunen har också genomfört en mätning avseende det lokala näringslivets trygghet och utsatthet för brott.
 • Kommunen arbetar i en platssamverkan (Bro utveckling) tillsammans med bland annat näringsliv, bostadsbolag, polis, föreningar och samfund. Bro utveckling verkar i centrala Bro med syfte att bland annat öka trygghet och minska brott. Det pågår en utredning av att arbeta på liknande sätt även i Kungsängen.
 • En förebyggande fritidsverksamhet finns för barn mellan 8-12 år under skollov, i syfte att bland annat minska risk för insocialisering till kriminalitet.
 • Kommunen arbetar också med bland annat folkhälsoinsatser som har effekt på trygghet, exempelvis En Frisk Generation där barn och föräldrar aktiveras tillsammans, och tillsammans med andra familjer i bostadsområdet.
 • Feriearbeten med fokus på yttre miljö (Ung Kraft) samt på ungas delaktighet och inflytande bland annat med trygghetsfokus.
 • Omdaning Bro. Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad. Social hållbarhet är ramen för arbetet. Genom delaktighet från de som verkar och bor i Bro utvecklas nya idéer. Syftet är att utveckla bostäder, offentliga rum, arbetsliv, näringsliv och utbildning för att skapa ett tryggt och mer integrerat Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?