Uppdaterad 14 december 2022
Skriv ut

Dags för beslut om kommunplan 2023 – så följer du debatten i fullmäktige

På onsdag 14 december ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunplanen, det vill säga mål och budget, för kommande år. Som alltid kan du se kommunfullmäktiges sammanträde live, på plats eller via kommunens webb-tv. Sändningen går även att se i efterhand. Här får du en snabb överblick av förslaget till kommunplan 2023.

Kommunplan, vad är det?

Kommunens politiker fattar beslut om kommunplanen varje år. I kommunplanen fastställs målen som styr utvecklingen för kommunen, samt hur mycket pengar som ska gå till kommunens olika verksamheter; förskola, skola, äldreomsorg, infrastruktur, nybyggnation med mera.

Mandatperioden 2022-2026

Upplands-Bro kommun styrs av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Målen i kommunplanen bygger på de fyra partiernas gemensamma vision. Det är kommunstyrelsen som lägger fram förslaget till kommunfullmäktige, som fattar beslut om planen ska antas eller ej.

Fokus: service och medborgarnytta

Här följer några viktiga punkter i förslaget till kommunplan 2023.

Respekt för människors kunskap och förmåga

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara och att alla ska ha god insyn i de beslut som fattas.

Upplands-Bro utvecklas

Upplands-Bro ska vara en kommun som utvecklas. Ekonomin ska vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre skattekraft per invånare och med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje skattekrona ska vara i fokus.

Siffor ur kommunplan 2023

19,40 kronor är kommunalskatten i Upplands-Bro 2023. Skatten sänktes 2022 och inför 2023 är skatten oförändrad från föregående år.

53,8 miljoner kronor mer satsas på utbildning genom att höja skolpengen.

25,4 miljoner kronor mer satsas på äldreomsorgen.

32 500 personer beräknas bo Upplands-Bro i slutet av 2023. I november 2022 bor drygt 31 000 i kommunen.

Sex övergripande mål sätter ramarna för kommunens arbete

Stärkt medborgarnytta

Kommunen ska använda skattepengarna mer effektivt och ge invånarna god service och hög kvalitet för varje skattekrona. Detta tillsammans med god ekonomisk kontroll är särskilt viktigt nu när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

Ett starkt lokalt näringsliv behövs för fler arbetstillfällen och för att Upplands-Bro ska vara en attraktiv kommun.

Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

Invånarna i Upplands-Bro ska kunna välja förskola och skola till sina barn, sin egen vård och den äldreomsorg de önskar. Här ska finnas en mångfald med både kommunala och privata alternativ.

Varje invånare och företagare som kontaktar kommunen ska få ett gott bemötande och god service.

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet, utveckling och innovation. Genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling.

Värdigt åldrande

Äldreomsorgen ska utgå från individen. Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Livslångt lärande

Varje barn i förskolan och skolan ska ges rätt förutsättningar för att lyckas. I skolan är kunskap och studiero i fokus. Skolan ska arbeta för ökad kvalitet, bättre studieresultat och för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Eleverna ska få en god beredskap för arbetslivet. Kopplingen mellan skola och näringsliv ska stärkas.

Social hållbarhet

Alla ska känna att det är tryggt att bo, leva och verka i Upplands-Bro. Unga på glid ska fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden.

Fler ska kunna försörja sig själva. Fokus på kunskaper i svenska för att förbättra integrationen. Samarbete mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och föreningsliv för att förebygga psykisk ohälsa.

Det ska finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv. Ett aktivt föreningsliv bygger gemenskap och skapar positiva hälsoeffekter och framtidshopp.

Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

Byggtakten ska sänkas. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden till de som redan bor i Upplands-Bro. Infrastruktur och samhällsservice ska utvecklas. Antalet egna hem i förhållande till lägenheter ska öka.

Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället.

Följ sammanträdet i kommunfullmäktige, på plats eller via webb-tv

När: Onsdag 14 december klockan 15:00 Var: Stora scenen, Kulturhuset i Kungsängen

Kollage, fyra bilder. En pojke på lekplats. en äldre man med sköterska, en byggritnng, en fot som sparkar en fotboll i mål.

Är du nöjd med informationen på sidan?