Uppdaterad 15 december 2022
Skriv ut

Budget för 2023 antagen – så ska kommunen jobba

Budgeten för 2023 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december. Prioriterade frågor är stärkt medborgarnytta, service, valfrihet och konkurrensneutralitet, värdigt åldrande, livslångt lärande, social hållbarhet, småskaligt och attraktivt samhällsbyggande och stärkt miljö- och energiarbete.

Här kommenterar styrande politiker budgeten för 2023 i en film.

Budget antagen

Onsdag 14 december fattade kommunfullmäktige beslut om övergripande mål och budget för 2023.

Kommunens långsiktiga arbete kommer att utgå ifrån de sex övergripande målen i budgeten som är:

Stärkt medborgarnytta

Kommunen ska använda skattepengarna mer effektivt och ge invånarna god service och hög kvalitet för varje skattekrona. Detta tillsammans med god ekonomisk kontroll är särskilt viktigt nu när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

Ett starkt lokalt näringsliv behövs för fler arbetstillfällen och för att Upplands-Bro ska vara en attraktiv kommun.

Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

Invånarna i Upplands-Bro ska kunna välja förskola och skola till sina barn, sin egen vård och den äldreomsorg de önskar. Här ska finnas en mångfald med både kommunala och privata alternativ.

Varje invånare och företagare som kontaktar kommunen ska få ett gott bemötande och god service.

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet, utveckling och innovation. Genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling.

Värdigt åldrande

Äldreomsorgen ska utgå från individen. Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Livslångt lärande

Varje barn i förskolan och skolan ska ges rätt förutsättningar för att lyckas. I skolan är kunskap och studiero i fokus. Skolan ska arbeta för ökad kvalitet, bättre studieresultat och för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Eleverna ska få en god beredskap för arbetslivet och kopplingen mellan skola och näringsliv ska stärkas.

Social hållbarhet

Alla ska känna att det är tryggt att bo, leva och verka i Upplands-Bro. Unga på glid ska fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden.

Fler ska kunna försörja sig själva. Fokus på kunskaper i svenska för att förbättra integrationen. Samarbete mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och föreningsliv för att förebygga psykisk ohälsa.

Det ska finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv. Ett aktivt föreningsliv bygger gemenskap och skapar positiva hälsoeffekter och framtidshopp.

Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

Byggtakten ska sänkas. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden till de som redan bor i Upplands-Bro. Infrastruktur och samhällsservice ska utvecklas. Antalet egna hem i förhållande till lägenheter ska öka. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället.

Stärkt miljö- och energiarbete

Stärka och utveckla miljö- och energiarbetet i linje med Agenda 2030. Öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi.

Miljö- och energikrav ska vara centrala inslag i upphandlingar och samhällsplanering. En kort- och långsiktig beredskap för energiförsörjning, klimatförändringar och andra miljörelaterade kriser behöver också säkerställas för att öka kommunens motståndskraft mot störningar i omvärlden

Budgeten 2023 ger bland annat:

  • Oförändrad skatt
  • Höjd skolpeng
  • 25,4 miljoner mer till äldrevården

Är du nöjd med informationen på sidan?