Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Näringslivsavdelning på lantbruksturné

Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.

Bild på 3 personer på grusväg framför byggnad

Livsmedelsförsörjningen kommer alltmer i fokus. För att täcka behovet av mat är Sverige idag beroende av import och vi ser just nu en hög inflation och höjda matpriser.

– Upplands-Bro kommun har i sitt näringsliv en stor andel jordbruk med livsmedelsproduktion som vi gärna vill undersöka mer, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

Ökade råvarukostnader och skenade bränslekostnader har lett till höjda matpriser och Upplands-Bro har väldigt goda, bördiga och lerhaltiga jordar som ofta ger höga skördar med god kvalitet.

– Lantbruket spelar en avgörande roll för näringslivet i Upplands-Bro. Inte minst nu med tanke på vad som händer i omvärlden har livsmedelsförsörjningen hamnat i fokus. Det är viktigt att öka förståelsen för den areella näringen och för lantbrukare i kommunen, säger Katarina Barter.

Näringslivsavdelningen kommer tillsammans med andra tjänstepersoner besöka

Lantbruksföretag i Upplands-Bro kommun. Först ut på turnén är Nyborgs Gård som ligger i Mälardalen och är känt sedan 1400-talet. Gården drivs idag av Nils Bosson med familj. Jordbruket är storskaligt och drivs på egen ägd areal och arrenderad mark.

Markerna består av skog och friska lerjordar där man odlar spannmål och oljeväxter till livsmedel.

På Nyborg produceras bland annat rapsolja sedan i början av 1990-talet. Här odlar, föräldrar och pressar man rapsen – hela vägen fram till en färdig olja.

Nästa besök är måndag 27:e juni på Signhildsberg, som är en medeltida kungsgård i Bro. På gården bedrivs idag ett lantbruk med odling av spannmål, balj- och oljeväxter.

Upplands-Bro kommun har en särskild Landsbygdsplan som är framtagen för att skapa en miljömässig, ekonomisk och social hållbar utveckling av vår landsbygd utanför tätortsavgränsningen. På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras. Landsbygdsplanen, i kombination med Näringslivsstrategin, tydliggör vi hur och med vilket stöd landsbygden i Upplands-Bro kommun kan växa.

Areella näringar i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har stora arealer skogs- och jordbruksmark och är en lantligt präglad kommun. Arealen jordbruksmark i kommunen är något högre än för länet i stort. Sammantaget finns ca 6 000 hektar jordbruksmark i kommunen idag, 25% av kommunen är jordbruksmark av olika slag. Produktionsförmågan hos jordbruksmarken är god i kommunen med högre klasser än medlet i länet.

Är du nöjd med informationen på sidan?