Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nu utvecklas framtidens Bro Torg

Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som vill utveckla Bro Torg i linje med visionen om framtidens hållbara småstad.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

– Bro ska vara en levande plats som människor vill bo, vistas och arbeta i. När vi lät sommarjobbare intervjua Broborna om hur de upplevde sitt område framkom att många efterfrågade fler butiker och mötesplatser. Centrala Bro behöver plats för fler verksamheter och invånare, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arkitektkontoret C.F. Møller Architects fick i uppgift att ta fram ett förslag på utveckling och gestaltning av Bro centrum, med syfte att möjliggöra fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser. Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Inriktningen för framtidens Bro Torg har utvecklats i syfte att stärka de goda värden som finns i centrala Bro, men också för att bygga bort barriärer och otrygghet. Invånare har varit delaktiga i att ta fram idéer och identifiera viktiga värden för utvecklingen av det offentliga rummet.

Illustration av hur Bro Torg kan se ut

Bro Torg, Illustration av C.F. Møller Architects

Upplands-Bro kommun har skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som vill utveckla Bro Torg i linje med visionen om framtidens hållbara småstad. Kommunen åtar sig att sälja mark i centrala Bro. Exploatörerna åtar sig att investera i Bro genom byggande, men också genom sociala investeringar. Exploatörerna är Bonava, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling.

Inriktningen innebär en möjlig utbyggnad i centrala Bro med upp till ca 700 bostäder samt ca 6000 kvadratmeter lokaler för handel, samhällsservice och arbetsplatser. Handel och arbetsplatser innebär en ökad vuxennärvaro i centrum. En handelsutredning har tillsats för att bedöma förutsättningarna för utbud och omfattning av kommersiella verksamheter och samhällsservice.

Genom utvecklingen av centrala Bro kommer antalet markparkeringar minska och ersättas av nya lösningar, exempelvis garageparkering och mobilitetshus. Exploateringen kommer leda till fler parkeringar än vad som finns idag, för att möta behoven hos en växande befolkning och mer handel.

Illustration av framtidens Bro Torg vid Enköpingsvägen

Bro Torg vid Enköpingsvägen, Illustration av C.F. Møller Architects

Inriktningen för utvecklingen av Bro Torg är inte en färdig plan som bestämmer kommande byggnation, utan anger riktningen för det vidare arbetet med planering och gestaltning av ny bebyggelse.

Även Viktoriahem och Upplands-Brohus som är de största fastighetsägarna i Bro deltar i utvecklingen.

Är du nöjd med informationen på sidan?