Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro kommun stärker beredskapen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en inriktning för hur Upplands-Bro kommun ska agera med anledning av kriget i Ukraina. Upplands-Bro kommun behöver rusta sig inför det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Upplands-Bro kommun bevakar utvecklingen noga och följer ansvariga myndigheters anvisningar. I det rådande läget behöver kommunen rusta upp och arbeta proaktivt med beredskap inom olika områden för att trygga kommuninvånarnas säkerhet.

– Att arbeta förmågehöjande och stärka civilt försvar är en inriktning som antogs i riksdagen genom försvarsbeslutet 2019 för perioden 2021–2025. Upplands-Bro kommun har arbetat kontinuerligt och systematiskt med att utveckla krisberedskap och civilt försvar. Det är ett arbete som nu intensifieras, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

För att snabbt kunna agera om händelseutvecklingen i Ukraina förändras aktiverade Upplands-Bro kommun sin krisledningsgrupp den 16 februari. Det gjorde kommunen bland annat för att ha en god beredskap och för att säkra kommunens egen förmåga att agera om det skulle behövas.

Kommunstyrelsen har nu gett ett uppdrag åt kontor och bolag att samverka och samordna bland annat cybersäkerhet och flyktingmottagning. Kommunen ska även bidra till att stötta Ukraina så långt det går.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars enhälligt om nio punkter som ska stärka motståndskraften mot störningar, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra aktörer. Beslutet från kommunstyrelsen visar på en stark enighet i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 16 mars, 2022

att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden,


att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma,


att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med övriga kontor och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar,


att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga kontor och bolag se över vilka affärsmässiga relationer Upplands-Bro kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt avsluta dem och ej inleda nya,


att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga kontor och bolag se över Upplands-Bro kommuns utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya,


att uppdra till kommunledningskontoret att se över vilka hjälpinsatser kommunen kan – inom ramen för det kommunala uppdraget – göra för att stödja Ukraina,


att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med kontor och bolag initiera dialog med civilsamhället avseende hur samverkan kan stärkas för Upplands-Bro beredskap i mottagande av ukrainska flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina,


att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda för att med kort varsel kunna avropa frivilliga resursgrupper (FRG) om behov uppstår,


att uppdra till kommunledningskontoret att ordna ytterligare utbildnings- och övningstillfällen i kris, beredskap och totalförsvar för kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter

Är du nöjd med informationen på sidan?