Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Upplands-Bro i natonellt språkutvecklingsprojekt

Under hösten 2020 startade en riktad insats för att stödja barns lärande i förskolan, med fokus på flerspråkiga barn. Insatsen är en del i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, och pågår på flera av kommunens förskolor.

SKUA är Skolverkets riktade insats för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och involverar hela utbildningskedjan. Upplands-Bro kommun har som en del i arbetet att öka kvaliteten och säkra nyanländas måluppfyllelse valt att göra riktade insatser som sträcker sig från förskolan ända upp till vuxenutbildningen.

Upplands-Bro kommun har ett samarbete med Jönköpings högskola format en utbildning kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att nå Skolverkets riktade insats mot nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Alla kommunala förskolor har en utvald språk-och kunskapsutvecklare, en så kallad SKUA-utvecklare. Denna SKUA-utvecklare ansvarar tillsammans med förskolans rektor för att genomföra utbildning, kollegiala möten och reflekterande diskussioner för förskollärarna. Målet är att stötta alla barns språkutveckling, med särskilt fokus på barn med annat modersmål än svenska.

Bild på Helene Ottosson Mandahl med knuten hand under hakan

Helene Ottosson Mandahl, förskollärare och en av projektledarna för SKUA i Upplands-Bro.

– Våra förväntningar är att öka kunskapen hos alla medarbetare inom förskolan med att aktivt arbeta med språk-och kunskapsutvecklande arbete i förskolans utbildning och undervisning. Insatsen bidrar till att alla arbetar mot gemensamma mål, det skapa likvärdig utbildning för alla barn inom förskola i Upplands Bro Kommun, säger Helene Ottosson Mandahl och Sarika Lundström, som båda är förskollärare och projektledare för SKUA-projektet i Upplands-Bro kommun.

Bild på Sarika Lundström rakt framifrån

Sarika Lundström, förskollärare och en av projektledarna för SKUA.

Ett verktyg för ökad språkutveckling är högläsning. Genom högläsning ökar barns ordförråd, medvetenhet och fantasi. Pedagogerna väljer högläsningsböcker med omsorg och låter barnen uppleva böcker på flera olika sätt. Exempel på detta är att pedagogerna förstärker böckerna med TAKK (Tecken som stöd) och bildstöd, boksamtal, fördjupning av de olika begrepp som finns i böckerna.

Liten gosedjursapa

Dramatisering av boken Apan Fin där barnens språkinlärning förstärks genom kopplingen högläsning - dramatisering.

Under februari 2022 deltar samtliga pedagoger på de kommunala förskolorna i en vidareutbildning inom SKUA, där möjlighet finns att inhämta ny kunskap, utbyta erfarenhet och hämta inspiration till det egna arbetet.

– En förväntad effekt är att se att barnen får ett rikt och nyanserat språk samt en ökad ordförståelse och större kommunikationsförmåga. De flerspråkiga barnen ska få möjlighet att erövra det svenska språket och stöd i sitt förstaspråk och där med få bättre förutsättningar i utbildningen och undervisningen i förskolan, avslutar Helene Ottosson Mandahl och Sarika Lundström.

Kommentarer från förskollärare om SKUA-projektet

”SKUA för mig är väldigt positivt laddat, innebär att vi arbetar strukturellt och målinriktat kring språk och högläsning. Det innebär en likvärdighet som egentligen är självklar men så klart inte blir det förrän man arbetar systematiskt och kommungemensamt. ”

”SKUA är ett mycket bra redskap som hjälper mig i mitt språkfrämjande arbete med barnen. Jag har blivit mer medveten och har fått bredare kunskap om olika strategier i min undervisning kring språk och flerspråkighet.”

”Vi har arbetat med boken ”Apan fin” där vi läst boken i skogen och använt konkret material och dramatiserat. Barnen kan berätta boken själva för varandra och oss. Vi har även använt oss av en digitalboktjänst då sagan finns på olika språk samt TAKK. Barnen visar ett större intresse för böcker och sagoläsning nu än innan vi medvetet arbetade med det.”

”Det känns väldigt viktigt att jag får utveckla mig inom min profession, att jag får möjlighet att delta i diskussioner, reflektioner och kollegiala möten med likasinnade. Då fyller jag mig med ny kunskap och mitt förhållningssätt ändras.”

Är du nöjd med informationen på sidan?