Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Fördjupad översiktsplan för Bro antagen

Kommunfullmäktige antog den 16 februari en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. Den visar hur kommunen vill att Bro ska utvecklas fram till 2040, och pekar bland annat ut områden för nya bostäder, hur man ska ta sig fram med bil, båt, till fots och på cykel, och områden som är viktiga att bevara.

Flygbild över Bro centrum.

Den fördjupade översiktsplan för Bro tätort sträcker sig fram till 2040, och är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. FÖP Bro 2040 tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar hur kommunen vill att Bro ska utvecklas på lång sikt.

– Vi är många som är stolta över Bro och de fina värden som finns här. Vi vill se en fortsatt utveckling av det småskaliga, närheten till Mälaren och naturen och våra stora kulturvärden, se en småstad växa fram. I första hand för oss som redan bor här, men också för de som söker sig hit och liksom vi betraktar Bro som en pärla, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Planen bygger på fem utvecklingsstrategier:

Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad.
Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats.
Broborna ska få närmare till Mälaren.
Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder ihop norra och södra Bro med varandra.
Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro.
I FÖP Bro 2040 finns även en mark- och vattenanvändningskarta som bland annat pekar ut områden där man tänker sig bebyggelse i framtiden och hur man ska ta sig fram med bil, båt samt gång och cykel. Man pekar även ut ett område för utveckling av Bro IP samt grönområden som är viktiga att bevara.

Den fördjupade översiktsplanen har arbetats fram genom flera steg, däribland tidig dialog, samråd och granskning.

Är du nöjd med informationen på sidan?