Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommunen stöttar lantbrukare i omställningen till hållbar gödselanvändning

Genom samarbete mellan hästgårdar och jordbruk kan ett cirkulärt kretslopp skapas för näringsämnen, där hästgödsel återförs till närliggande åkermark. Ett mer hållbart sätt att använda resurser, både ekonomiskt och miljömässigt.

Bild på två hästar som äter gräs

Hästgödsel innehåller näring och mullbildande ämnen, vilket hjälper marken att bygga upp en bra struktur och bördighet. Det gör hästgödsel till ett bra komplement till annan gödselanvändning.

Inom LOVA- projektet Åtgärdssamordning för vatten, som startades hösten 2021, stöttar kommunen berörda näringar att tillsammans skapa ett långsiktigt hållbart resursanvändande och en hållbar landsbygdsutveckling, i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Inbjudan till samtal

Under våren 2022 kommer berörda näringar att bjudas in till samtal för att inleda en dialog om hur deras behov och förutsättningar ser ut för att skapa en cirkulär gödselhantering. Utöver ett effektivt och hållbart användande av resurser är målet även förbättrad lönsamhet, med lägre kostnader för både lantbruk och stall.

Åtgärdssamordning för vatten är ett samarbetsprojekt mellan Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Syftet är att minska övergödning, som uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden.

Är du nöjd med informationen på sidan?