Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro - värderas högt som plats att bo och leva på

Upplands-Bro kommun är en mycket bra plats att bo och leva på. Det uppger hela 89 procent av de kommuninvånare som svarat på Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2021.

En majoritet, 75 procent, tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter på ett bra sätt och 86 procent uppger att de fått ett mycket bra/bra bemötande i sin senaste kontakt med tjänstepersoner.

Flygbild över Kungsängen centrum

– Det är ett gott betyg att så många trivs att bo i Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos, (M), kommunstyrelsens ordförande. Lika glädjande är det att kommunen levererar, både i bra bemötande och i hur verksamheterna sköts. Det är en bra utgångspunkt för oss att höja nivån än mer.

De allra flesta, 92 procent, uppger att de känner sig trygga utomhus, när det är ljust ute och 58 procent säger att är trygga utomhus på kvällar och nätter. Trots att en majoritet känner sig trygga efterlyser flertalet, 57 procent, en högre polisnärvaro.

Upplands-Broborna som svarat tycker att kommunen kan arbeta aktivare för att förbättra integration och delaktighet i samhället. Samtidigt uppger en majoritet – 78 procent - att de tycker att de kan leva som de vill i Upplands-Bro, exempelvis utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.

– Att öka delaktighet, utveckla medborgardialogen och på så sätt stärka demokratin är ett övergripande mål. Medborgardialogen är en strategisk fråga och ska integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Statistiska Centralbyrån erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. I år har 161 kommuner deltagit. Enkätundersökningen som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

I Upplands-Bro var svarsfrekvensen 34 procent, att jämföra med 38 procent för hela riket.

Är du nöjd med informationen på sidan?