Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro utvecklar medarbetarskapet och invånarservice

Upplands-Bro kommun inledde under hösten ett samarbete med Suntarbetsliv. Suntarbetsliv är ett samverkansprojekt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona. Målet med samarbetet är att uppmärksamma och utveckla de positiva inslagen på arbetet och därigenom öka arbetsglädjen.

Bild på glad kommundirektör framifrån

– Medarbetare som trivs och har möjlighet att utvecklas är en nyckel till ett gott arbete. Målet med för oss i Upplands-Bro är att såväl säkerställa att medarbetarna ges goda utvecklingsmöjligheter och därmed ytterligare öka kvaliteten på den service kommunens invånare får. Genom tidigare mätningar vet vi att de allra flesta är mycket nöjda med kontakten med kommunen men även den service som ges, genom att ytterligare stärka medarbetarna ges förutsättningar att bli ännu bättre inom detta område, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta har väl utvecklade organisatoriska friskfaktorer. Upplands-Bro kommun vill arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt för att utveckla de så kallade friskfaktorer som finns inom organisationen. Då är det lättare nå verksamhetens mål och ha friska arbetsplatser. Exempel på friskfaktorer kan vara känslan av delaktighet och inflytande, ett engagerat ledarskap eller möjligheten till kompetensutveckling.


– Att stärka och utveckla medarbetarskapet är en strategisk fråga om vi ska lyckas i samhällsuppdraget. Vi utvecklar service och bemötande med utgångspunkten att såväl medarbetare som kommuninvånare känner egenmakt och förstår sin betydelse för ett hållbart samhälle. Upplands-Bro är en kommun med en mycket god grund, organisationen leds värdebaserat och principerna handlar om att vara och agera schysst, med fokus på helhetssyn, engagemang och professionalism, fortsätter Ida Texell.

Under de senaste åren har medarbetarna inom Upplands-Bro kommun årligen besvarat enkätfrågor som rört mående på arbetsplatsen, känslan av delaktighet och medbestämmande och ett flertal ytterligare frågeställningar. I och med samverkan med Suntarbetsliv utvecklas dessa undersökningar till att bli så kallade pulsmätningar, vilket är korta undersökningar som sker oftare. Syfte med dessa är att tidigt fånga upp signaler från organisationens medarbetare och sätta in insatser om så behövs.

Projektet startade under hösten 2021 och omfattar alla medarbetare inom kommunens olika verksamheter.

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Suntarbetsliv finns för att främja samarbete mellan chefer, medarbetare och skyddsombud i arbetet för friska arbetsplatser. Verksamheten erbjuder stöd, verktyg och metoder baserade på forskning och beprövad erfarenhet för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?