Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Egenmakt och demokrati i fokus för treor på Upplands-Brogymnasiet

Hur långt har arbetet med Agenda 2030 kommit? Varför går det så långsamt när alla vet vad som behöver göras? Varför tar ingen av världens ledare en riktig ledartröja och styr arbetet? Frågorna haglade när kommundirektör Ida Texell besökte elever i årkurs 3 på Upplands-Brogymnasiet för att prata om arbetet med Agenda 2030 fortskrider på globalt, nationellt och lokalt plan.

Bild på kommundirektör framför bild över de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 är ett globalt projekt, initierat av FN, som syftar till att världen ska utvecklas på ett hållbart sätt genom att värna miljön, utrota fattigdom och säkerställa en fredlig och inkluderande värld.

Agenda 2030 står stadigt på tre ben; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Kopplat till de tre benen finns 17 globala mål som du kan läsa mer om här.

När regeringen tillsatte en delegation för att utreda hur Sverige skulle arbeta med Agenda 2030 var Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell en av ledamöterna. Delegationens arbete utmynnade i en handlingsplan kring hur Sverige ska arbeta för att nå de globala målen som satts upp.

Under onsdagen besökte Ida Texell elever som går samhällsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet för att diskutera frågor kring Agenda 2030 och hur arbetet går såväl i Sverige som lokalt i Upplands-Bro kommun.

– Det spelar roll vad var och en av oss gör. Alla har möjlighet att bidra och göra ett avtryck som hjälper världen framåt. Det ledarskap man sätter upp för sig själv påverkar de val man gör i vardagen och sätter en standard, den egenmakt alla individer har är så viktig. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra på sitt sätt, sade Ida Texell under den presentation hon höll för eleverna.

De 55 elever som deltog under presentationen går alla sista året på samhällsprogrammet. Presentationen var en uppstart för ett större arbete eleverna ska göra kring det som kallas glokal hållbarhet. Under den närmaste tiden kommer eleverna närmare undersöka hur kommunen och det lokala näringslivet arbetar med hållbarhetsfrågor.

Eleverna ska efter perioden ha fått en större inblick i hur Upplands-Bros samlade verksamheter och invånare kan komma ännu närmare att bli ett hållbart samhälle. Eleverna ska presentera sina slutsatser och upptäckter i poddformat.

Samtalet mellan elever och kommundirektör ledde in på det stundande valet i september 2022, då eleverna får möjlighet att rösta för första gången. Demokrati är en viktig grundbult för hållbarhet, såväl social som miljömässig och ekonomisk.

– Det är en grannlaga uppgift ni har framför er, att sätta er in i de politiska partiernas visioner och fatta beslut om vad ni tycker är viktigast. Demokrati är oerhört viktigt och ställer stora krav på alla invånare att ta ansvar för att bidra. Egenmakt är fantastiskt och jätteviktigt! avslutade Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?