Uppdaterad 14 november 2022
Skriv ut

Nyheter inom utbildning 2022 – 30 timmars förskola för barn till arbetssökande och föräldralediga

Vid utbildningsnämndens senaste möte beslutades om verksamhetsplan och budget inför 2022. Bland de nyheter som införs kommande år finns bland annat att tiden i förskola för barn till arbetssökande och föräldralediga höjs till 30 timmar per vecka.

Barn i ett klassrum med en lärplatta i handen

Foto: MostPhotos

Ingen innehållsförteckning finns

– Alliansen återinför 30 timmar för alla barn i förskolan. Det bidrar bland annat till att de barn som behöver förskolans utbildning mest, får mer tid på förskolan. Att ge alla barn en mer likvärdig start och gemensam grund, när de börjar grundskolan är en prioriterad fråga, som även kan stärka barnens självförtroende och självkänsla inför skolstarten, säger Paul Gustafsson (M), utbildningsnämndens ordförande.

Att elever lyckas i skolan är en av de största skyddsfaktorerna för barn och unga, vilket motverkar svårigheter som psykisk ohälsa, utanförskap och social problematik. Under 2022 införs därför regelbunden läxhjälp, intensivundervisning och lovskola som blir obligatoriskt för de elever som inte uppnår kunskapsmålet. Genom läxhjälp, intensivundervisning och lovskola löpande under läsåret ökar elevens möjlighet att uppnå godkända resultat och därmed kunna nå gymnasiebehörighet efter årskurs 9.

De senaste åren har verksamhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) utvecklats i kommunen. Tidigare sökte flera av dessa elever till skolor utanför kommunen, nu finns en verksamhet med elva pedagoger med specialistkompetens att möta elever med extraordinära behov på plats.

Under 2022 höjs också den så kallade elevpengen, den ersättning kommunen ger till den verksamhet som ansvarar för elevens utbildning. Elevpengen är densamma oavsett om eleven går på en kommunal eller fristående skola eller förskola. För elever i årkurs F-3 höjs pengen med 6,25 procent, för elever i årskurs 4-6 4,25 procent och 7-9 med 6,0 procent.

Att kunna använda digitala verktyg är ett viktigt område inom skolan och förskolan. Under de senaste åren har en rad olika projekt och utbildningar genomförts som syftar till att höja pedagogernas digitala kompetens och därmed kunna bedriva undervisning som utvecklar barnen/eleverna. Bland dessa projekt märks bland annat Diggit, som fokuserat på kompetensutveckling av medarbetare inom de kommunala förskolorna. Projektet har lett till att barnen på ett självklart sätt använder digitala verktyg som ett led i undervisningen.

Under 2022 är målet att alla elever inom de kommunala grundskolorna ska ha tillgång till en egen bärbar dator/läsplatta. Inom förskolan är målet att fem barn delar på en läsplatta.

Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkningar. Varje skolenhet ska enligt lag ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Utbildningsnämnden vill även att skolenheterna har en plan för hur man jobbar med elevernas studiero på respektive skolenhet.

– Utbildade och skickliga lärare betyder mycket för undervisningens kvalitet och är en förutsättning för att så många barn och elever som möjlig ska klara förskolan och skolans mål. Skickliga lärare har en avgörande betydelse för barns/elevers utveckling och resultat. Vi är glada att resultaten i skolan generellt är goda, men vi nöjer oss inte förrän alla barn och elever lyckas i skolan, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Fakta om utbildning i Upplands-Bro

Antal kommunala förskolor: 17 Antal fristående förskolor: 10 Antal verksamheter pedagogisk omsorg: 6 Antal kommunala grundskolor: 10 Antal fristående grundskolor: 4 Antal kommunala gymnasieskolor: 1 Antal medarbetare inom utbildningskontoret: cirka 900 personer

Är du nöjd med informationen på sidan?