Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Fler arbetar med trygghetsskapande åtgärder i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har under de senaste åren genomfört stora satsningar på trygghet. Kommunen har bland annat format enheten för Trygghet och prevention, öppnat Trygghetscenter, inlett arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, startat en fältgrupp med snart fem fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande, samt startat upp föreningsdriven nattvandring.

Camilla Stark, chef för trygghet- och preventionsenheten

– Trygghet är ett av kommunens högst prioriterade fokusområden. Därför har nya metoder utvecklats och vi är idag fler inom kommunen som arbetar med trygghet. Vi har även förtätat samarbetet med Polismyndigheten och utformat samverkansöverenskommelser för ett säkert och tryggt Upplands-Bro, säger Ida Texell, kommundirektör.

Enheten för trygghet och prevention samordnar kommunens arbete för trygghet och social hållbarhet. Inom enheten samordnas trygghets-, vålds- och drogförebyggande arbete samt främjande av folkhälsa. Arbetet sker både strategiskt med experter inom prevention samt operativt genom fältarbetare. Enheten utgår från Trygghetscenter i Bro men fokuserar på hela kommunen.

– Trygghetscenter ska vara en samlingsplats för samarbete kring trygghetsfrågor. Det ska också vara en plats dit invånarna kan vända sig rent fysiskt. Nu har pandemin inneburit begräsningar i fysiska möten men jag hoppas att vi kommer kunna öppna upp trygghetscenter mer under hösten, säger Camilla Stark, chef för trygghets- och preventionsenheten vid Upplands-Bro kommun.

Genom gemensamma kartläggningar, analyser och insatser samverkar kommunens olika kontor, polisen, räddningstjänsten, bostadsbolagen, väktare och föreningslivet. Det är en ny arbetsmetod som kallas Effektiv Samordning för Trygghet. Syftet med metoden är en ökad samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

– Vi samarbetar både i styrgrupper och operativt. Detta handlar om att både tänka tillsammans och göra tillsammans. Det finns olika behov i olika delar av kommunen. Tillsammans identifierar vi behoven och genomför insatser, säger Camilla Stark.

Upplands-Bro kommun har startat en fältgrupp med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande för att unga inte ska fastna i kriminalitet, psykisk ohälsa eller drogproblematik. Idag har kommunen fyra anställda fältassistenter. Just nu rekryteras en femte som ska ha ett särskilt fokus på att stötta föräldrar. För att möta unga arbetar fältassistenterna på platser unga befinner sig, både dagar, kvällar och helger.

– Det handlar om att stärka unga och motverka att de hamnar på glid. Genom sina relationer med unga har fältassistenterna en förebyggande effekt, men de fångar även upp problematik och slussar unga vidare till rätt stödinsatser såsom stödcentrum för unga brottsoffer eller socialtjänsten, säger Camilla Stark.

För att skapa större vuxennärvaro kommunen samordnas föreningsdriven nattvandring. Föreningar som bedriver barn- eller ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag för att nattvandra ett visst antal tillfällen. Tillsammans med polisen utbildar kommunen vandrarvärdar i varje förening. När det är dags för vandring är föreningen i kontakt med kommunens fältgrupp.

– Efter varje nattvandring skriver föreningen en rapport. Bidraget som föreningen får går in i föreningens verksamhet för barn och unga. Det blir en vinst för alla parter, säger Camilla Stark.

Är du nöjd med informationen på sidan?