Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Åtta år kvar – så jobbar kommunen med globala Agendan för hållbarhet

Arbetet för ett hållbart Upplands-Bro pågår ständigt i kommunen och ansvaret för att detta sker är lika fördelat på chefer, medarbetare och stödfunktioner.
– Arbetet är allas vårt ansvar, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi har gjort en rad insatser för såväl social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – och det arbetet fortsätter med full kraft.

Karta

Arbetet med den globala Agendan för hållbarhet utgår från konkreta analyser och tydliga målsättningar för vart kommunen ska. I kommunens styr- och ledningssystem sker prioriteringar av detta arbete och varje verksamhet har möjlighet att själva agera utifrån egna möjligheter och utmaningar.

Under 2019 förändrades styrnings- och ledningssystemen för att integrera Agenda 2030, genom de sex övergripande kommunmålen.

– Varje kontorschef har möjlighet att vidta de åtgärder de anser behövs, utifrån de politiskt beslutade målen, och sätta mål för sin egen avdelning i enlighet med Agenda 2030, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Under 2020 har miljöarbetet prioriterats än mer, genom att integrera övergripande miljömål i budgeten. De bryts ner i nämndmål och verksamhetsmål. Öppnandet av Trygghetscenter i Bro, olika trygghetsfunktioner under ett tak, är ytterligare ett led i arbetet, liksom att alla de kommunala bolagen har inskrivet i sina ägardirektiv att de ska bidra till ett hållbart samhälle.

Miljöplan för nybyggnation

I år har de kommunala bolagen fått utökade direktiv om att all nybyggnation ska förberedas för användning av förnyelsebar energi, befintliga byggnader ska ha en plan för anpassning till förnyelsebar energi och för varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas, för minsta möjliga ekologiska avtryck. Det kan handla om hållbara val av byggnadsmaterial och byggprocesser.

Projektet Omdaning Bro bidrar till kommunens övergripande strategiska ställningstagande om ett hållbart Upplands-Bro. Syftet är att säkerställa helhetssyn, sammanhållen framdrift och hållbar samhällsomdaning. De fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen genomsyras också av alla hållbarhetsmålen.

Därtill har kommunpodden ´Bättre tillsammans – hållbart helt enkelt´, funnits sedan 2020 och Hållbar utveckling och Agenda 2030 har sin egen webbsida.

Är du nöjd med informationen på sidan?