Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Den samlade kraften i Upplands-Bro kommun - för ökad trygghet

Upplands-Bro kommun har aktiverat en lång rad trygghetsåtgärder under året. Några delar i detta är Trygghetscentret, fältgruppens uppsökande verksamhet, grannsamverkan, torgaktivering i Bro samt att 370 ungdomar i sommar ges möjlighet till feriejobb.

Upplands-Bro centrum

-Vi satsar brett och kraftfullt för att komma till rätta med den upplevda otryggheten i Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos, (M), kommunstyrelsens ordförande. En framgångsfaktor är det kommunövergripande samarbetet vi har med polisen, näringsliv, bostadsbolag och andra organisationer.

Enligt polisens trygghetsundersökning har exempelvis antalet anmälda brott i Upplands-Bro kommun – stöld i butik samt inbrott i butik – minskat från 22 stölder och ett inbrott första halvåret 2020, till 19 stölder och 0 inbrott, samma tid 2021.

-Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, länsstyrelsens medborgarundersökning samt Stockholmsenkäten pekar alla åt samma håll, säger Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun. Våra invånare upplever sig otrygga i vissa sammanhang och på olika platser. Samtidigt uppger de sig i de flesta fall inte själva vara brottsutsatta i högre grad än andra.

Även enligt statistiken i Sveriges Kommuner och Regioners öppna jämförelser minskar såväl antalet personskador som antal anmälda våldsbrott och stöd- och tillgreppsbrott. I den senaste mätningen, från 2020, låg Upplands-Bro kommun på plats 103 i landet, vilket var en förbättring med hela 70 platser sedan 2019.

-Trygghetsfrågan är fortsatt högst prioriterad i Upplands-Bro kommun, säger Ida Texell. Alla ska kunna känna sig trygga. Att vi får vetskap om upplevd otrygghet, är första steget mot att vi kan arbeta bort den. Därför är det viktigt att alla brott anmäls. Först när vi vet var kriminalitet och orospunkter faktiskt finns kan vi agera med samlad kraft.

Är du nöjd med informationen på sidan?