Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Ringvägen byggs om med start i april 2021

Nu i april påbörjas arbetet med att bygga om Ringvägen i Kungsängen. Det görs för att anpassa den gamla Ringvägen till de nybyggda fastigheterna.

Vägarbetes-skylt

Arbetet med Ringvägen kommer att delas upp i två delar då byggnation av bostadshus fortfarande pågår på Kokillbacken och Gjutartorget. Den första delen sträcker sig från korsningen Ringvägen/Knektvägen fram till en punkt i höjd med Ringvägen 5 och 10.

Ringvägen byggs om till ett gångfartsområde. Kommunens entreprenör JVAB anlägger nya parkeringsplatser, som alltså blir fler än idag, med planteringar i mitten av gatan. Asfalten mönstertrycks i syfte att sänka hastigheten samt öka känslan av att det är ett gångfartsområde.

Utanför entrén till förskolan Ringblomman anläggs angöringsplatser för varutransporter samt avlämning av barn vid förskolan.

Intill förskolan skapas en koppling mellan Ringvägen och Övre Korsängsvägen med trappor. Området där man tidigare schaktat för VA-arbeten kommer att återställas med lövskogsträd och ängsblommor.

I arbetet ingår även VA-arbeten då ledningar ska grävas ner under gatan. I planteringarna används skelettjord som kommer att fungera som dagvattenmagasin.

Arbetet kommer att ske i etapper för att minimera påverkan för de boende i området. Under arbetets gång kommer Ringvägen att vara öppen för trafik så att de boende ska kunna ta sig till sina bostäder, men stängd för genomfart. Skyltar på plats kommer att guida boende i hur man ska köra under byggtiden. Parkeringsmöjligheterna kommer att påverkas i just den etappen där arbetet utförs.

Arbetet planeras pågå under ca ett år.

Är du nöjd med informationen på sidan?