Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Så ska dagvattnet hanteras långsiktigt och hållbart

Kommunen har tagit fram en dagvattenplan för att säkerställa en hållbar hantering av dagvattnet i Upplands-Bro. Nu skickas den ut på remiss.

Dagvattendamm

Råbydammen byggdes 2009 och renar dagvatten från delar av Bro.

Syftet är att säkerställa en hållbar hantering av dagvattnet, en utmaning som blir allt större i och med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav.

Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift.

Kommunen har flera olika roller och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, så stor vikt har lagts vid nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning, både mellan kommunens egna avdelningar och i förhållande till externa parter som exploatörer.

Dagvattenplanen har tagits fram parallellt med kommunens dagvattenpolicy. Båda är en fördjupning av kommunens VA-plan och har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige.

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Planen avslutas med en åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska revideras regelbundet.

Dagvattenplanen är på remiss till och med 31 maj 2021.

Är du nöjd med informationen på sidan?