12APR2021

Ringvägen byggs om med start i april 2021

Nu i april påbörjas arbetet med att bygga om Ringvägen i Kungsängen. Det görs för att anpassa den gamla Ringvägen till de nybyggda fastigheterna.

Skylt som varnar för vägarbete.

Arbetet med Ringvägen kommer att delas upp i två delar då byggnation av bostadshus fortfarande pågår på Kokillbacken och Gjutartorget. Den första delen sträcker sig från korsningen Ringvägen/Knektvägen fram till en punkt i höjd med Ringvägen 5 och 10.

Ringvägen byggs om till ett gångfartsområde. Kommunens entreprenör JVAB anlägger nya parkeringsplatser, som alltså blir fler än idag, med planteringar i mitten av gatan. Asfalten mönstertrycks i syfte att sänka hastigheten samt öka känslan av att det är ett gångfartsområde.

Utanför entrén till förskolan Ringblomman anläggs angöringsplatser för varutransporter samt avlämning av barn vid förskolan.

Intill förskolan skapas en koppling mellan Ringvägen och Övre Korsängsvägen med trappor. Området där man tidigare schaktat för VA-arbeten kommer att återställas med lövskogsträd och ängsblommor.

I arbetet ingår även VA-arbeten då ledningar ska grävas ner under gatan. I planteringarna används skelettjord som kommer att fungera som dagvattenmagasin.

Arbetet kommer att ske i etapper för att minimera påverkan för de boende i området. Under arbetets gång kommer Ringvägen att vara öppen för trafik så att de boende ska kunna ta sig till sina bostäder, men stängd för genomfart. Skyltar på plats kommer att guida boende i hur man ska köra under byggtiden. Parkeringsmöjligheterna kommer att påverkas i just den etappen där arbetet utförs.

Arbetet planeras pågå under ca ett år.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp