17FEB2021

Ica vill utveckla logistikverksamhet – förslag till detaljplan går ut på samråd

Ica vill utveckla sin lager- och logistikverksamhet i anslutning till Brunna verksamhetsområde och kommunen utreder nu möjligheten. Utvecklingen väntas generera ett betydande antal nya arbetstillfällen.

Skiss över hur Icas planerade lager kan komma att se ut.

Ungefär så här är Icas planerade logistikbyggnad tänkt att se ut.

Förslaget på ny detaljplan gäller fastigheten Tång 2:5 med flera. Ica finns redan idag på angränsande fastighet, där ett plocklager för e-handeln är under uppförande.

Ica vill nu utveckla verksamheten ytterligare och etablera en lager- och logistikverksamhet i anslutning till kommande e-handelslager. Den nya delen kommer också att vara modern och inneha en del för automatiserat robotlager.

Ett genomförande av planen skulle innebära att nya arbetstillfällen skapas i Upplands-Bro.

Området ligger norr om E18, i anslutning till Brunna verksamhetsområde och intill Lejondals naturreservat.

Ica äger idag marken där Kungsängens golfklubb ligger och en del av den skulle enligt förslaget tas i anspråk. Men golfklubben blir kvar och kvarvarande 27 hål skulle samtidigt få förutsättningar att utvecklas.

Med hänsyn till växt- och djurlivet

En viktig del i planen är att framtida byggnader ska harmoniera med omgivningen. För att möjliggöra utvecklingen ingår också att säkra livsmiljöer för fladdermöss och att säkra en livskraftig population av vattensalamander inom planområdet. Den del av planområdet som gränsar till Lejondals naturreservat blir en grön remsa, en spridningslänk för djur och växter.

Dagvatten ska tas omhand lokalt inom planområdet, något som gynnar växt- och djurlivet, samtidigt som det blir en trevlig miljö för rekreation för de anställda, med gångstigar, sittplatser och utsiktspunkter.

Mer om förslaget

Här på kommunens sida för projektet kan du läsa mer, ta del av handlingar, samt se en presentationsfilm om förslaget.

Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen. Skicka e-post till kommunstyrelsen@upplands-bro.se eller ring kommunens Kontaktcenter på 08-581 690 00.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget!

Samrådstiden är 17 februari 2021 – 17 mars 2021. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0440, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Ställ dina frågor!

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 24 februari klockan 18-20. Du får tillfälle att ställa frågor till företrädare från kommunen samt exploatören.
Mer information samt länk till det digitala mötet hittar du här, på kommunens sida för projektet.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp