14DEC2020

Fokus på kompetensutveckling och delaktighet för Äldre- och omsorgsnämnden 2021

Vid årets sista nämndsammanträde fattade Äldre- och omsorgsnämnden beslut om verksamhetsplan för kommande år. Fokus för nästa års arbete är att stärka den enskilde invånarens möjlighet till påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling av medarbetare.

En kvinna och en äldre man.

Fokus för 2021 är att stärka den enskilde invånarens möjlighet till påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling av medarbetare.

Äldre- och omsorgsnämnden vill arbeta för ökad valfrihet i flera avseenden. Den enskilde ska erbjudas flera olika driftsformer att välja mellan.

Målsättningen är att attrahera fler utförare att ansluta sig till valfrihetssystemet inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Den enskilde invånaren ska i så stor utsträckning som möjligt kunna påverka sina beslutade insatser genom att dels ges möjlighet att beskriva sina behov, dels genom att vara delaktig i utförandet av insatsen.

– Samtliga verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämndens område ska arbeta för att erbjuda alla invånare som använder tjänsterna en meningsfull vardag utifrån den enskildes vilja. Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en människa för att uppleva livet som meningsfullt, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden.

Möjligheten att rekrytera fast anställd personal ska förbättras. En målsättning är att andelen undersköterskor inom verksamheterna ska öka.

Språksatsningar planeras både i syfte att förbättra kunskaper i svenska men även med målsättning att erbjuda enskilda att i så hög grad det är möjligt att kunna få stöd av personal som talar det egna modersmålet.

Möjligheten till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara en självklar del för alla medarbetare.

– För att möta framtidens utmaningar inom kommunal hälso- och sjukvård ser vi ett behov av kompetenshöjande insatser för medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare som prioriterar medarbetarnas möjlighet till utveckling är ett viktigt steg i att arbeta för en ökad livskvalitet för alla de invånare som på ett eller annat sätt använder kommunens tjänster, säger Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Relaterade nyheter

  • 22 JUN 2021
    På uppdrag av kommunstyrelsen kallade kommundirektör Ida Texell under tisdagen ett stort antal berörda personer och organisationer till ett dialogmöte kring våld i nära relationer. Syfte med mötet var att medvetandegöra och skapa en...
  • 18 MAR 2021
    Upplands-Bro kommun och lokalpolisen kommer gemensamt att ta fram medborgarlöften för ett mer effektivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vi behöver din hjälp! Välkommen till ett digitalt möte tisdag 23 mars klockan...
  • 24 JAN 2021
    Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att bo och vistas i, det brottsförebyggande arbetet är prioriterat. Kommunen kan även stötta personer med en kriminell livsstil som väljer att byta riktning i livet, ”hoppa av”, och lämna sitt...
Upp