14DEC2020

Fokus på kompetensutveckling och delaktighet för Äldre- och omsorgsnämnden 2021

Vid årets sista nämndsammanträde fattade Äldre- och omsorgsnämnden beslut om verksamhetsplan för kommande år. Fokus för nästa års arbete är att stärka den enskilde invånarens möjlighet till påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling av medarbetare.

En kvinna och en äldre man.

Fokus för 2021 är att stärka den enskilde invånarens möjlighet till påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling av medarbetare.

Äldre- och omsorgsnämnden vill arbeta för ökad valfrihet i flera avseenden. Den enskilde ska erbjudas flera olika driftsformer att välja mellan.

Målsättningen är att attrahera fler utförare att ansluta sig till valfrihetssystemet inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Den enskilde invånaren ska i så stor utsträckning som möjligt kunna påverka sina beslutade insatser genom att dels ges möjlighet att beskriva sina behov, dels genom att vara delaktig i utförandet av insatsen.

– Samtliga verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämndens område ska arbeta för att erbjuda alla invånare som använder tjänsterna en meningsfull vardag utifrån den enskildes vilja. Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en människa för att uppleva livet som meningsfullt, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden.

Möjligheten att rekrytera fast anställd personal ska förbättras. En målsättning är att andelen undersköterskor inom verksamheterna ska öka.

Språksatsningar planeras både i syfte att förbättra kunskaper i svenska men även med målsättning att erbjuda enskilda att i så hög grad det är möjligt att kunna få stöd av personal som talar det egna modersmålet.

Möjligheten till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara en självklar del för alla medarbetare.

– För att möta framtidens utmaningar inom kommunal hälso- och sjukvård ser vi ett behov av kompetenshöjande insatser för medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare som prioriterar medarbetarnas möjlighet till utveckling är ett viktigt steg i att arbeta för en ökad livskvalitet för alla de invånare som på ett eller annat sätt använder kommunens tjänster, säger Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Relaterade nyheter

  • 12 MAJ 2022
    Känner du en ung person som skulle behöva en hjälpande hand tillbaka till samhället och en meningsfull framtid? Framtidslabbet är projektet som vänder sig till unga som av olika skäl inte fullföljt sin skolgång eller arbete och hamnat...
  • 27 APR 2022
    Familjehemmet. Den bästa insatsen som socialtjänsten kan erbjuda i boendeform för barn och ungas utveckling och behov. – Den lilla världen ger en naturlig trygghet, ett sätt för barn och unga att få ”höra till”, säger Izabella Eriksson,...
  • 27 JAN 2022
    Torsdagen den 27 januari är det hemtjänstens dag i Sverige. En dag då den viktiga hemtjänsten uppmärksammas på olika vis runt om i landet. Vad kan vara bättre än att presentera några av de hjältar som arbetar inom hemtjänsten i Upplands-Bro...
Upp