25SEP2020

Agenda 2030 avgörande på vägen mot ett hållbart Upplands-Bro

En färsk rapport går igenom hur landets kommuner och regioner jobbar mot de globala målen om hållbarhet, Agenda 2030. I Upplands-Bro är hållbarhet ledordet för samtliga övergripande mål som styr arbetet och i många avseenden har kommunen kommit långt i hållbarhetsarbetet. De globala målen är också bra verktyg för att synliggöra utmaningarna som finns för att arbeta för förbättring.

Illustration över de 17 globala målen om hållbarhet, Agenda 2030.

I Upplands-Bro kommun har den politiska ledningen fattat beslut om sex övergripande mål, inspirerade av Agenda 2030, som alla syftar till att stärka arbetet för ett hållbart Upplands-Bro.

Bakom rapporten ”Öppna jämförelser – Agenda 2030” står Sveriges kommuner och regioner, SKR. Syftet som beskrivs i rapporten är att öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att arbeta ännu mer kraftfullt med Agenda 2030 (se faktaruta nedan).

I rapporten framgår på en övergripande nivå hur landets kommuner ligger till när de gäller de globala målen.

I Upplands-Bro är hållbarhet ledordet för kommunens övergripande mål som styr allt arbete i verksamheterna.

– För oss är ett hållbart samhällsbygge och trygghet för alla invånare i Upplands-Bro de absolut viktigaste frågorna. Vi välkomnar den här rapporten som för första gången ger oss något att jämföra med, det är nyttigt i vårt fortsatta arbete framåt, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Siffror för Upplands-Bro visar att kommunen har kommit långt på flera punkter men det finns även utmaningar.

Hög andel mår bra

Invånarna skattar sin hälsa högt och medellivslängden för både kvinnor och män är högre än genomsnittet i riket. När det gäller jämställdhet är det fler som arbetar heltid i kommunen jämfört med alla kommuner och siffrorna visar också att papporna i Upplands-Bro ta ut mer vab med sina barn än genomsnittet.

Ekologiska livsmedel används i betydligt högre grad i kommunens verksamheter än om man jämför med alla kommuner i landet och kommunen har en högre andel miljöbilar än snittet.

Områden där kommunen har utmaningar är antal fallolyckor bland äldre, att andelen unga som tar gymnasieexamen inom fyra år är lägre än genomsnittet och att en högre andel invånare än snittet i landet avstår från att gå ut ensamma. Siffrorna är från 2018 och kommunen arbetar aktivt med att förbättra läget, det senaste året har till exempel flera insatser gjorts för ökad trygghet.

Ida Texell, kommundirektör har tidigare varit ledamot i delegationen för Agenda 2030 som häromåret lade fram en statlig utredning till regeringen om Agendan i Sverige. Hon är mycket positiv till den jämförelserapport som nu SKR presenterar.

– Det är första gången vi ser en sådan här sammanställning och den är viktig. De här statistiska indikatorerna är utmärkta för oss att inspireras av och sedan omsätta dem efter våra villkor i kommunens styrdokument. Agenda 2030 ska genomsyra hela vår verksamhetsutveckling och den återspeglas i kommunens övergripande mål, säger Ida Texell.

Om Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveck­ling. Hållbar utveckling innebär att dagens behov för världens befolkning tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfreds­ställa sina behov. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en utgångspunkt för Agenda 2030.

På agendan för Agenda 2030 står att klara stora fyra utmaningar till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Kommuner och regioner är centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030 samt i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Många delar av kommuners och regioners välfärdsuppdrag överensstämmer med intentionerna i Agenda 2030 och hållbar utveckling.

70 procent av kommunerna och regionerna använder i dag Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Källa: SKR

Om SKR:s rapport, Öppna jämförelser Agenda 2030

Resultatet har man fått fram genom att analysera ett antal nyckeltal i den öppna databasen Kolada o ch andra statistikdatabaser, där man kan se hur kommuner utvecklas över tid och jämföra dem med varandra.

Här hittar du SKR:s rapport.

De 17 globala målen i Agenda 2030

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hab och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Frdliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Relaterade nyheter

Upp