25JUN2020

Allégården avvecklas och nytt trygghetsboende planeras i Bro

Vid Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 juni 2020 beslutades att avveckla verksamheten vid Allégårdens vård- och omsorgsboende. Anledningen är att boendet över tid haft ett flertal tomma platser samt renoveringsbehov. Därutöver finns tillräckligt många platser på vår- och omsorgsboende för att täcka Upplands-Bros behov.

Det finns ett flertal lediga platser, såväl på boende som drivs av kommunen, såväl som fristående aktörer. Kommunen betalar hyran för de tomma platserna på de kommunala boendena samt Hagtorp, vilket innebär att pengar läggs på tomma ytor istället för att utveckla verksamheter och komma de boende till gagn.

Kötiden för att få plats på ett vård- och omsorgsboende i Upplands-Bro kommun är för närvarande 19 dagar. Personer som beviljas vård- och omsorgboende kan omedelbar få en plats på ett boende. De personer som står i kö är de personer som valt ett specifikt boende och därmed valt att vänta på plats just där.

I Upplands-Bro kommun är medelåldern för en boende på vård- och omsorgsboende 84 år. Under tidsperioden år 2007–2018 har det i Sverige, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), skett ett skifte från insatsen särskilt boende till hemtjänst, det vill säga personer med vård- och omsorgsbehov bor kvar hemma i längre utsträckning.


Allégården är ett litet vård- och omsorgsboende med enbart 16 platser. Även då boendet är fullbelagt är det svårt att driva boendet effektivt och att planera personalresurserna optimalt. Boendet är uppdelat på två plan vilket försvårar personalplaneringen då inget plan får lämnas obemannat. Boendet har hälften av platserna tomma i dagsläget och därmed enbart åtta av 16 platser belagda med fyra boende per plan. Detta medför stora utmaningar framförallt gällande personalplanering och höga kostnader kopplat till detta. Boendet har sedan tidigare ett renoveringsbehov. Det skulle dock kunna innebära att brukare på boendet kan behöva flytta tillfälligt vid renoveringen. Renoveringen skulle även generera kostnader.


Samtliga platser på Allégården är avsedda för personer med demenssjukdom. Alla som idag bor på boende kommer att få möjlighet att välja ett annat boende inom ramen för LOV (lagen om valfrihetssystem). Allégården har en förhållandevis låg hyreskostnad för lägenheten (5 635 kr/månad) för den enskilde. Upplands-Bro kommun kommer att ta fram en modell för hur kompensation för individens eventuellt ökade hyreskostnader kan hanteras. Detta för att individen ska ha en möjlighet att bibehålla samma levnadsstandard efter flytt till nytt boende som har en högre hyreskostnad. Ett förslag är att kommunen kompenserar hyran för lägenheten upp till den nivå som hyran kostar för ny anvisad plats på ett specifikt boende. Om den enskilde gör ett val av annat boende med högre hyra så kompenserar kommunen upp till nivån för den först anvisade platsen.


På Allégården finns idag 18 tillsvidareanställda medarbetare på Allégården. Verksamheten använder varje månad även en viss andel timvikarier. I möjligaste mån ska tillsvidareanställda medarbetare omplaceras inom kommunen. Risken för övertalighet kommer att hanteras enligt gällande rutiner och i samråd med fackliga organisationer.

Efter sommaren kommer en projektgrupp att utreda hur arbetet med avveckling kan utformas. Efter det kommer ytterligare information till de boende, anhöriga och medarbetare.


Nytt trygghetsboende i Bro
Under flertalet år har politiker från (M), (L), (C ) och (KD) uppmärksammat behovet av ”mellanboenden” utan biståndsbedömning i kommunen. I Kungsängen finns sedan några år ett trygghetsboende på Torget 4och i dagsläget står ett hundratal personer i kö till den eftertraktade formen av boende.

Kommuninvånare i Bro har otaliga gånger framfört behovet av ett trygghetsboende även i Bro, då de äldre vill fortsätta bo i sin närmiljö.

Många hyresfastigheter i både Bro och Kungsängen saknar hiss och leder ofta till en ofrivillig isolering för de äldre. För att bryta ensamhetskänslan och öka tryggheten för våra äldre är behovet stort att få till stånd ett trygghetsboende i Bro.

Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Ett trygghetsboende består av hyreslägenheter av varierande storlek och innehåller även gemenskapslokaler.

I samband med nämndens möte den 24 juni beslutades att inleda projektering av ett trygghetsboende i Bro.

Relaterade nyheter

  • 12 JUL 2022
    De samlas varje tisdagsförmiddag i Florasalen på Blomstervägen i Bro. Idag är de ett tiotal glada damer på plats, men säger att de normalt brukar vara runt de 25. De har konkurrens från kyrkan som anordnar en bussutflykt den här dagen....
  • 15 JUN 2022
    För dig som är över 65 finns flera aktiviteter att delta i under sommaren. På programmet finns bland annat hjälp med tekniken och motion i olika former. För mer information och anmälan till aktiviteterna, se längst ner på sidan.
  • 7 JUN 2022
    Skolmiljön passade Eva Burmans son illa. Ströfrånvaron ökade i högstadiet och följde med till gymnasiet, där glöden för att inhämta kunskap snabbt släcktes och ersattes av hemmasittande. – Framtidslabbet gav oss stöd precis när vi...
Upp