30DEC2019

Upplands-Bro ökar i Skolverkets mätning

Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod att vikta meritvärdet utifrån ett antal faktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och fördelningen mellan pojkar och flickor i skolorna. Mätningen görs bland elever i årskurs 9.

Foto: Most photos

Mätningen för 2019 visar att eleverna i de kommunala skolorna i Upplands-Bro kommun når goda resultat. På samtliga tre högstadieskolor presterar eleverna bättre än vad de förväntas göra.

- Skolverkets metod Salsa går djupare än att överskådligt titta på de faktiska meritvärdena. Metoden tar hänsyn till faktorer som inte omedelbart framgår när man tittar på enbart meritvärde. Bland annat viktas föräldrars utbildningsbakgrund och andel nyanlända på skolan. Tack vare Salsa kan vi se lyckade resultat där elevernas framgångar ibland inte kan mätas på ett rättvist sätt, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Bäst av alla elever, sett till förutsättningar, presterar eleverna på Broskolan. Där når eleverna 18 poäng bättre än förväntat kopplat till meritvärde. Eleverna på Ekhammarskolan visar den största förbättringen jämfört med förra året. Då uppnådde eleverna två meritpoäng högre än väntat resultat, i år ligger eleverna 13 poäng över.

- Det är mycket glädjande att se att resultaten i Upplands-Bros skolor är så goda. Ett fint kvitto på det arbete elever och lärare gör varje dag. Vi ser en positiv trend i kommunens skolor där resultat och måluppfyllelse ökar vid varje mätning, säger Kaj Bergenhill (M), ordförande Utbildningsnämnden.

*Salsa är en förkortning för ”Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser”. Syftet med Salsa är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. Bakgrundsfaktorerna är föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och andelen nyinvandrade elever. Störst betydelse för resultaten i Salsa har föräldrars utbildningsnivå.

Relaterade nyheter

  • 27 MAR 2020
    Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
  • 19 MAR 2020
    – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
  • 18 MAR 2020
    Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...
Upp