14SEP2019

Information om uppdagade brister kring kosten på Hagtorps vård- och omsorgsboende

Vi vill inleda med att säga att vi har fått kännedom om situationen och tillsammans med verksamheten arbetar för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

I maj 2019 tog Attendo över driften av Hagtorp. Att problem och friktion kan uppstå i samband med övergång till ny entreprenör kan vara förståeligt, dock ska brister uppmärksammas och rättas till.

Anhöriga har till både verksamheten och kommunen signalerat att de upplever brister i den kost som serveras.

I avtalet mellan kommun och leverantör finns preciserat att leverantören, i detta fall Attendo, ska servera tre huvudmål och tre mellanmål per dag. Det ska finnas möjlighet att välja mellan två olika varmrätter till lunch och middag. En tydlig veckomatsedel ska finnas lätt tillgänglig för de boende.

Leverantören ska säkerställa att nutritionsarbetet leder till minskad risk för näringsbrist, undernäring och felnäring hos de boende. Måltidens sociala betydelse ska uppmärksammas och måltidsmiljön ska bidra till en trivsam upplevelse.

Leverantören ska löpande följa upp kostens kvalitet och genomföra egenkontroll enligt Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer. Leverantören ska vid minst två tillfällen per år, följa upp hur nöjda de boende är med måltiden. Resultaten ska delges beställaren (kommunen) vid samverkansmöten.

Upplands-Bro kommun följer ärendet noggrant och har en löpande kontakt med Attendo för att säkerställa att åtgärder vidtas för att komma till rätta med bristerna. Kommunen utför också löpande tillsyn inom verksamheten.

Relaterade nyheter

Upp