30MAJ2018

Kommunen satsar på ungdomar och unga vuxna 

År 2014 instiftade Upplands-Bro kommun en social investeringsfond. Syfte med fonden är att satsa på förebyggande arbete som möjliggör att alla kommuninvånare ska kunna leva goda liv. Målet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Satsningar ur den sociala investeringsfonden sker utöver kommunens ordinarie verksamhet och ska motverka risken för utanförskap och arbetslöshet.

Foto: Most Photos

Sedan årsskiftet har Kommunstyrelsen beviljat tolv miljoner kronor i olika satsningar som främjar främst ungdomars möjlighet till sysselsättning, meningsfull fritid och trygghets- och ungdomsarbete i kommunen. Under tidigare år har projekt inom prevention, sysselsättning och trygghetsskapande beviljats närmare nio miljoner kronor ur fonden.

Bland satsningarna finns också projekt som det treåriga projektet Brobyggarna som syftar till öka trygghet och social sammanhållning i kommunen. Mål för projektet är att öka ungas inflytande, öka samverkan mellan kommun och föreningsliv samt att stötta föräldrar.

Ett annat projekt som startar till hösten gäller sociala insatsgrupper som provats på ett flertal platser runt om i landet med goda resultat. Sociala insatsgrupper är en samverkansform mellan lokala aktöreter och enskilda ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella grupper eller ungdomar som vill lämna ett kriminellt liv. Projekttiden beräknas till två år och målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 till 29 år som är bosatta i Upplands-Bro kommun.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj beslutades om att bevilja medel ur den sociala investeringsfonden till ytterligare två projekt. Det ena kallas ”We Empower – hälsofrämjande fritidsgård” och är en satsning på ungdomars fritid. Syftet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett normbrytande beteendemönster. En metod för att motverka detta är att skapa en meningsfull fritid under raster, kvällar och helger samt att arrangera föräldrautbildningar.

Det andra projektet som Kommunstyrelsen beviljade medel till i maj kallas ”Insteget” och riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som inte är sysselsatta i studier eller arbete. Målet är att nå ökad sysselsättning och ökad livskvalitet för den enskilda ungdomen och därmed minska risken för utanförskap. Arbetet med ungdomarna individanpassas och anpassas även utifrån ålder. Det långsiktiga målet för uppdraget är att ungdomarna får en fast etablering på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att öka tryggheten i kommunen och ge ungdomar i utanförskap en ljusare syn på framtiden.

– Detta är viktiga satsningar för att ge ungdomar bättre förutsättningar för en god framtid med hög livskvalitet, säger Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S).

Relaterade nyheter

Upp