12MAR2018

Individen i fokus när organisationer samverkar

Att myndigheter och organisationer samverkar för att uppnå bästa möjliga resultat för den enskilde individen är ett väl förankrat arbetssätt. Samverkan mellan olika aktörer har alltid funnits, men sedan 2010 samverkar kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvården med andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, på ett ännu mer strukturerat sätt. Staten gjorde då en extra satsning på psykisk hälsa vilket ledde till en mer organiserad samverkan med två samverkansmöten per termin. Denna samverkansgrupp beslutade att utbildningar inom arbetssättet, som kallas SIP – samordnad individuell plan, ska hållas varje år.

Lena Bergström, Upplands-Bro kommun, Jeanette Blomqvist, Vårdcentralen och Isabel von Wachenfeldt, Upplands-Bro kommun, höll i utbildningstillfället.

Lena Bergström, Upplands-Bro kommun, Jeanette Blomqvist, Vårdcentralen och Isabel von Wachenfeldt, Upplands-Bro kommun, höll i utbildningstillfället. Foto: Anna Malm Kelfve

Närmare 20 personer från olika enheter och organisationer samlades till vårens utbildningstillfälle. Såväl vårdcentraler och myndighetsavdelningar inom kommunen, som vuxenpsykiatri, Försäkringskassan och arbetsmarknadsenheten fanns representerade. Syftet med utbildningen var att öka förståelsen för de olika verksamheternas roll och arbete och i diskussion öva på att ta fram en SIP.

Vad är en SIP?
SIP är en förkortning för samordnad individuell plan och används när flera olika aktörer behöver samarbeta kring en person. Personen kan exempelvis vara delvis sjukskriven (Försäkringskassan), ha en deltidssysselsättning inom arbetsmarknadsenheten (kommunen) och samtidigt behandlas för psykisk ohälsa (sjukvården). För att kunna ge bästa möjliga förutsättningar för personer kan samverkan mellan dessa olika organisationer vara nödvändig. Representanter för organisationerna träffas tillsammans med personen och tar fram en gemensam plan. Personen har ett stort inflytande över planen och ger sitt samtycke till att de olika verksamheterna ska få diskutera ärendet. SIP:en är helt individanpassad och uppdateras löpande för att följa personens utveckling och önskemål.

– Vårt mål när vi tar fram en SIP är att hjälpa personen från punkt A till punkt B. SIP:en är en handlingsplan som ska ge någon form av resultat. Ibland hjälper den till att räta ut de problem individen har, ibland kan insatsen visa att det finns andra vägar att gå för att uppnå rätt resultat för den enskilde individen. Planen sträcker sig över relativt kort tid, tanken är inte att arbetet ska pågå under flera år, säger Isabel von Wachenfeldt, enhetschef för Biståndsenheten inom socialtjänsten.

Relaterade nyheter