10JAN2018

Kommuninvånarnas åsikter om kommunen undersökta

Varje år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning som alla Sveriges kommuner bjuds in att delta i. År 2017 deltog 131 av Sveriges 290 kommuner. Upplands-Bro kommun var en av dem.

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval av 1 200 kommuninvånare i åldrarna 18–84 år tillfrågades. Av dessa besvarade 37 procent enkäten. Senast undersökningen genomfördes i kommunen besvarades den av 39 procent. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för alla kommuner var 2017 40 procent.

Undersökningen är en så kallad attitydundersökning, där invånares uppfattning av kommunens utmaningar och service mäts. Den utgör ett av flera verktyg kommuner inhämtar kunskap från för att utveckla verksamheten.

I undersökningen ställdes bland annat frågor om hur kommuninvånarna upplever kommunen som plats att bo och leva på. Till denna fråga kopplas sedan olika underfrågor, exempelvis frågor om bostäder, trygghet, kommunikationer och arbetsmöjligheter.

När det gäller frågor om bostäder ligger Upplands-Bro kommun lite över det genomsnittliga betygsindexet för landet. En annan fråga som ställdes handlade om trygghet, där resultatet ligger under snittet i landet.

– Att frågan om trygghet är oerhört viktig för kommuninvånarna är vi väl medvetna om och tar på största allvar. Vi arbetar aktivt med att möta den otrygghet många upplever i samhället, säger Maria Johansson, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Kommunen har ett nära samarbete med både polisen och Fryshuset som arbetar för att motverka otrygghet. Det finns också ungdomsstödjare som rör sig ute bland ungdomar under kvällar och helger. Ungdomsstödjarna är ofta i skolor och på fritidsgårdar. De finns även på gator och torg på kvällar och helger som stöd för att öka tryggheten bland unga.

Likaså är arbetet med att starta upp en verksamhet med nattvandrare i full gång. Syftet med nattvandrare och trygghetsvärdar är att öka den sociala kontrollen genom att fler vuxna finns ute. I kommunen finns också grannstödsbilen som också bidrar till att öka tryggheten. Grannstödsförarna är frivilliga personer och projektet är en samverkan mellan kommunen, polisen och Upplands-Brohus.

– Undersökningen ger oss en fingervisning om vilka utmaningar och möjligheter invånarna upplever i kommunen. Vi kommer att använda oss av detta i vårt framtida arbete och fortsätta arbeta för att fler ges möjlighet att bo, arbeta och trivas i vår kommun, säger Maria Johansson.

Relaterade nyheter