11DEC2017

Ökad nöjdhet med hemtjänsten

90 procent av dem som har hemtjänst i Upplands-Bro kommun är nöjda. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015. Det visar en brukarenkät som genomförts nationellt.

Foto: Mostphotos

Varje år genomförs brukarundersökningar om hur personer som har hemtjänst upplever denna. Många olika delar mäts, bland annat bemötande från hemtjänstens medarbetare, tillgängligheten till hemtjänst och möjlighet till valfrihet i valet av tjänsteleverantör.

I år var svarsfrekvensen 68 procent i Upplands-Bro kommun, där samtliga som fyllt 65 år och har hemtjänst getts möjlighet att besvara enkäten.

Hemtjänstens uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Hemtjänsten vänder sig till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd för att kunna leva ett självständigt liv i sitt eget hem. Det kan handla om hjälp med städning, handling, hygien eller tvätt av kläder. För dem som så behöver finns också möjlighet till hjälp och tillsyn på kvällar och nätter.

År 2011 införde Upplands-Bro kommun LOV (lagen om valfrihetssystem) som ger varje person har beviljats hemtjänst rätt att välja vilken leverantör man vill ha.

Sedan förra årets undersökning så har andelen personer med hemtjänst i kommunen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott eller ganska gott ökat ifrån 20 procent till 30 procent. Andelen som anser att de mår ganska eller mycket dåligt har minskat från 35 procent till 23 procent, det vill säga en minskning med 12 procentenheter.

– Vårt mål är att personer som har hemtjänst ska känna trygghet och delaktighet i planering och utförandet av insatser. Kontinuitet, delaktighet och bra bemötande är ledord i verksamheten, vars grund är respekt för den enskilde individen, säger Eva Folke, chef för Socialkontoret i Upplands-Bro kommun.

97 procent av personerna med hemtjänst i Upplands-Bro kommun uppger att de är nöjda med bemötandet från personalen. Det motsvarar snittsiffran för hela riket. Högst betyg för bemötande i nordvästkommunerna får Upplands Väsby och Ekerö, där 99 procent är nöjda. 

Relaterade nyheter

Upp