6SEP2017

Barnkonventionen blir lag 2020

I november 1989 antog FN en konvention om barns rättigheter. Sedan dess har 196 länder ratificerat konventionen, vilket betyder att de undertecknat konventionen och förbundit sig att följa de olika regler som finns i den. Barnkonventionen består av 54 artiklar som sträcker sig över flera olika områden där barnens rätt står i centrum. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att barn har rätt att gå i skolan och att vuxna ska lyssna på barn.

Anne-Charlotte Blomqvist ledde utbildningen i barns rätt, där socialsekreterare och medarbetare från Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret deltog.

Sedan några år tillbaka pågår ett nationellt arbete att göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen vill göra barnkonventionen till lag för att höja statusen för barns rättigheter. Med barnkonventionen som lag ska det bli tydligare att barn ska ses som personer med egna rättigheter och att reglerna i barnkonventionen ska följas. Barnkonventionen väntas bli svensk lag 1 januari 2020.

Inför att den väntade lagen träder i kraft behöver organisationer och myndigheter gå igenom rutiner och förstärka arbetet kring barnens rättigheter. Som ett led i det arrangerade Socialkontoret en utbildning med workshop för socialsekreterare. Även medarbetare från Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret deltog under utbildningen.

Viktigt att förbereda sig inför nya lagen

Anne-Charlotte Blomqvist från konsultföretaget Mannaz ledde utbildningen. Hon tryckte särskilt på vikten av förberedelser för att säkerställa att alla medarbetare inom kommunen har barnperspektiv och barnens rättigheter i fokus.

– Det är viktigt att kommuners mål om barns delaktighet går hand i hand med konkreta åtgärder. Att väcka frågor om barns rättigheter och utbilda sig i frågan är viktiga delar i förberedelseprocessen, säger Anne-Charlotte Blomqvist.

Socialtjänsten i Upplands-Bro kommun uppmärksammade för några år sedan att barnens perspektiv vid socialtjänstens utredningar inte alltid vägdes in. Denna upptäckt ledde till en kvalitetshöjande resa. Först gjordes en kartläggning av diverse olika parametrar. En av dessa var andelen barnsamtal vid utredningar, en annan var andelen barnsamtal vid uppföljning av öppenvårdsinsatser. År 2013 fick endast 17 procent av barnen ett eget samtal vid utredningar. Vid uppföljning av öppenvårdsinsatser såg det än sämre ut, där hölls samtal med endast fyra procent av barnen.

Barns delaktighet stärktes med nytt arbetsmaterial

Inom socialkontorets barn- och ungdomsenhet utsågs en kreativ grupp bland socialsekreterarna. Denna grupp tog fram ett arbetsmaterial som fick namnet Min Utredning. Materialet i sig består av ett arbetshäfte och klistermärken. Genom att tillsammans med barnet gå igenom sida för sida, fylla i uppgifter, använda klistermärken för att visa sinnesstämning och olika aktiviteter vävs barnet in i arbetet och känner större delaktighet. Socialsekreteraren fyller även i information om andra möten som hållits med exempelvis barnets vårdnadshavare där barnet inte medverkat. I fokus står barnet, som genom ett ökat deltagande i utredningen också får en bättre inblick i vad som händer och en ökad förståelse för utredningen. Det är barnets utredningsmaterial och när utredningen är avslutad behåller barnet häftet.

Stora förbättringar har skett sedan 2014. De fyra procenten av barn som tidigare deltog vid uppföljningssamtal om öppenvårdsinsatser har ökat till 41 procent 2016. De 17 procent av barn som hade enskilda samtal vid utredningar 2014 har idag ökat till 85 procent.

– Vi har alltid ett extra öga på barnets bästa, det ligger i vårt uppdrag och är en självklarhet, säger Sara Borg, som arbetar som samordnare på Barn- och ungdomsenheten och som var en av de socialsekreterare som arbetade med att ta fram Min Utredning.

Arbetar redan med barnens bästa i fokus

Även Utbildningskontoret hade representanter på plats under utbildningen om barnkonventionen.

– Mycket av det som lyfts fram i dag är självklarheter för våra förskolor och skolor, men det är väldigt bra att påminnas om barnkonventionen och de krav den ställer på våra verksamheter. Vi arbetar naturligtvis redan utifrån ett förhållningssätt där barnens bästa är i fokus, säger Emilia Kihlstrand, utredare på Utbildningskontoret.

Relaterade nyheter