30JUN2017

Frösunda Omsorg AB som driver Hagtorps äldreboende vidtar åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheten

Frösunda Omsorg AB driver på entreprenad Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 15 maj 2013.

Socialnämnden genomförde den årliga avtalsuppföljningen 2017-03-20. Sammanfattningsvis konstaterades att det skett en klar försämring av avtalsuppfyllelse sedan 2016 års avtalsuppföljning. Bland annat så har mervärdena gällande individuella och gemensamma aktiviteter samt utevistelser försämrats. Dokumentationen visar på brister inom flertalet krav och mervärden. Det finns även brister inom det systematiska kvalitetsarbetet. Hagtorp har haft vakanta tjänster av dietist, sjukgymnast samt arbetsterapeut under 2016. Likaså har man haft täta byten av verksamhetschef. Vid uppföljningen beskriver personal att omvårdnadstyngden ökat och att dubbelpass samt ensamarbete förekommer.

Frösunda Omsorg AB har utifrån påtalade brister inkommit med en åtgärdsplan. Frösunda Omsorg AB redovisade vidtagna åtgärder för socialnämnden i maj.

Vid förnyad avtalsuppföljning 2017-06-20 kunde konstateras att mycket förbättrats. Avtalsuppföljningen kommer presenteras vid socialnämndens sammanträde i september.

Dubbelpass är borttagna sen 1 april, vid behov sätts extra bemanning in. I maj månad rör det sig om ca 180 timmar extra. Personalbemanningen har också förbättrats och vakanta tjänster är tillsatta. Ett arbete pågår för att förbättra kvaliteten på maten liksom med att förbättra dokumentationen. Hagtorp har ett pågående arbete med utbildning för personalen och har implementerat alla förbättringsåtgärder som har kommit fram i samband med enkätundersökningen öppna jämförelser.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Jansson, socialnämndens ordförande Tina Teljstedt samt socialchef Eva Folke genomförde 25 juni platsbesök på Hagtorp för en dialog med Frösundas verksamhetschef samt med ansvarig chef för äldreomsorgen. Vid mötet framförde kommunen den oro som finns vad gäller avtalsefterlevnad med fokus på att våra brukare ska ges god omvårdnad med hög kvalitet.

Vid besöket konstaterades att flera åtgärder har vidtagits och förbättringsarbetet pågår och har så gjort under en tid. Kommunen kommer att följa utvecklingen nogsamt med fokus på långsiktighet, kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

Det finns inga indikationer på att brukarna inte får den vård och omsorg som efterfrågas.

Relaterade nyheter