21JUL2016

Många naturreservat att utforska

Inget att göra? Eller bara intresserad att upptäcka delar av kommunen som du normalt kanske inte besöker så ofta? Då kan du kanske passa på att ta dig till något av naturreservaten som finns i kommunen. Där går det att njuta av naturen och flytta sig bakåt i historien.

Naturbild från reservatet Rösaring. Foto: Anna Sjunnesson

Upplands-Bro kommun bjuder på många spännande och sevärda platser. Platser som många inte tänker på att de finns och heller inte besökt. Men passa på nu under sommaren.

Här hittar du korta beskrivningar om alla naturreservat. På webben finns mer utförlig information.

Broknapparnas naturreservat

Broknapparnas naturreservat består av fyra öar i Brofjärden och är kända för sin ädellövskog och sitt rika insekts- och fågelliv.

Broknapparnas naturreservat, som är Natura 2000-skyddat, består av fyra mindre öar i Brofjärden i Mälaren. Ögruppen är viktig både av naturvårdsskäl och för friluftslivet. På öarna finns blandskog och ädellövskog med fina lundmiljöer och ett rikt insekts- och fågelliv.

Norra Björkfjärdens naturreservat

Norra Björkfjärdens naturreservat består av en ögrupp i Björkfjärden, knappt en mil sydväst om Bro. Öarna karaktäriseras av ädellövskog med inslag av barrträd och ett rikt insekts- och fågelliv.

Norra Björkfjärdens naturreservat, som är skyddat genom Natura 2000, omfattar 22 öar i Norra Björkfjärden, ungefär åtta kilometer sydväst om Bro. Området fortsätter som naturreservat in i Uppsala län och är ett uppskattat utflyktsmål för det båtburna friluftslivet.

Öarna utgörs dels av toppar av Uppsalaåsen, dels av berg- och moränöar. Öarna är skogsbevuxna med en stor andel lövskog blandat med ädellövskog och inslag av barrträd. Fältskiktet är på flera av öarna lundartat. På öarna finns ett rikt insekts- och fågelliv med bland annat häckande fiskgjuse.

Skylt vid naturreservatet Rösaring. Foto: Anna Sjunnesson

Rösaringsåsens naturreservat

Rösaring ligger några kilometer sydväst om Bro och är ett barrskogsområde på en grusås, känd för sina fornlämningar från järn- och bronsåldern. I området finns gravfält, en processionsväg och flera labyrinter.

Rösaring är ett Natura 2000-skyddat område, ungefär fem kilometer sydväst om Bro. Området består av barrskog, mestadels tall, på en grusås. I området finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat i form av gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad med stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar.

Eftersom området fått utvecklas fritt utan större påverkan av skogsbruk finns där även en intressant insektsfauna.

Skogsbild i Stäketskogen.

Stäketskogens naturreservat

Stäketskogens naturreservat omfattar ett naturskogsområde med mycket gammal barrblandskog som fått utvecklas fritt med mycket måttlig påverkan av skogsbruk. I området finns hotade insektsarter och vedsvampar.

Stäketskogens naturreservat ligger på Stäksöns västra strand, söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken. Reservatet omfattar ett naturskogsområde med mycket gammal barrblandskog. På de branta, storblockiga moränsluttningarna mot Mälaren är skogen mycket måttligt påverkad av skogsbruk och rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar. Eftersom skogen har utvecklats fritt finns goda möjligheter för hotade insektsarter och vedsvampar att bevaras.

Svalgarns naturreservat

Svalgarns naturreservat omfattar en ö i Norra Björkfjärden, några kilometer väster om Bro. Svalgarn präglas av barrskog och alstrandskog, sällsynta svamparter och ett rikt insekts- och fågelliv.

Svalgarns naturreservat utgörs av en moräntäckt ö i Norra Björkfjärden, ungefär sju kilometer väster om Bro. Ön är bevuxen med gammal naturskog, i huvudsak barrskog med gamla träd, lågor och torrträd. Runt stränderna finns alstrandskog. På Svalgarn finns flera sällsynta svamparter, ett rikt insektsliv och häckande fiskgjuse.

Ådö-Lagnö naturreservat

Ådö-Lagnö naturreservat ligger några kilometer sydväst om Bro och utmärks av ädellövskog där man bland annat kan hitta den fridlysta misteln. I området finns ett rikt insekts- och fågelliv.

Ådö-Lagnö naturreservat ligger på halvön Lagnö, sex kilometer sydväst om Bro. Halvön utmärks av stora sammanhängande ädellövskogar med mellanliggande åkermark. Ädellövskogen domineras av ek, ask, lind, alm och hassel och ett lundartat fältskikt. Inom lövskogsområdena växer stora mängder av den fridlysta misteln. På områdets höjdpartier finns hällmarker med tall, gran, ek och lind.

Den varierande naturen ger förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. Syftet med reservatet är att bevara områdets ädellövskogar, men även att göra området mer tillgängligt för allmänheten.

Flygbild över Lejondals naturreservat. Foto: Can Burcin Sahin

Lejondals naturreservat

Lejondals naturreservat ligger naturskönt vid Lejondalssjön nära Bro tätort. Reservatet är ett mycket uppskattat rekreations- och friluftsområde. Här finns vacker natur, motionsspår och friluftsbad.

Lejondals naturreservat ligger ungefär 5 kilometer från Bro. Huvuddelen av reservatet består av barrskog, men det finns också jordbruksmark som är betes- och åkermark. I reservatet finns det flera utmärkta stigar för de som vill utforska området. Den gula strövstigen är 5,5 kilometer lång och slingrar sig vackert genom området. Motionsspåret, som samtidigt är en naturstig, är 3 kilometer långt och har belysning. Dessutom går vandringsleden Upplands-Broleden genom reservatet. Lejondalssjön lockar till friluftsbad med badstrand och hällar. På badplatsen finns det bryggor, lekplats och ett uppskattat grillhus som är tillgänglighetsanpassat. Om du vill övernatta utomhus finns tre vackert placerade vindskydd längs stranden.

Foto: Maria Elfström

Broängarnas naturreservat

Broängarna är ett våtmarksområde några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms fågelrikaste områden, men är också skyddsvärd för hagmarkernas flora och de sällsynta vattenväxterna i Broviken.

Broängarna är ett våtmarksområde vid Mälaren och ett av Stockholms läns fågelrikaste platser. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skyddsvärd. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

I området finns fågeltorn och en anlagd natur- och kulturstig på tre kilometer. Broschyren om natur- och kulturstigen hittar du i länkarna nedan eller i utskrivet format vid fågeltornet på Broängarna, vid Broängarnas parkeringsplats eller på Bro IP. Vandringsleden Upplands-Broleden går genom reservatet.

Foto: Majied Shierkhanlou

Frölunda naturreservat

Naturreservatet Frölunda är ett viktigt område för friluftslivet. I området finns variationsrik natur, från barrskog med inslag av gamla tallar till klippstränder och alsumpskog.

Naturreservatet Frölunda bildades år 2010 för att bevara ett värdefullt friluftsområde med karaktäristisk strandnära Mälarnatur. Inom naturreservatet finns många olika naturtyper, såsom skogsbeklädda bergssluttningar, klippstränder och äldre barrskog med inslag av gamla tallar. Det finns också fuktigare partier med alsumpskog. I skogen finns gott om bär och svamp.

Genom området går vandringsleden Upplands-Broleden. Det finns också en markerad strövstig på 2,5 kilometer och ridstigar.

Relaterade nyheter

  • 31 OKT 2018
    Höstens stora namn i Kulturhuset stavas Lasse Åberg. Med bland annat grafikutställning, jazzkonsert och Disneyföredrag på programmet erbjuds många tillfällen att möta hela bredden av vår folkkäre multikonstnärs skapande. En kylig höstmorgon...
  • 29 OKT 2018
    Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer gällande Lillsjöbadet och återuppbyggnaden av serveringen. I våras brann byggnaden vid badet ner och nu har Kultur- och fritidskontoret fått i uppdrag att utreda möjligheterna för återuppbyggnad...
  • 16 OKT 2018
    Årets samlade program för höstlovet är fullproppat med roliga och spännande aktiviteter för alla höstlovslediga barn och ungdomar. Programmet har dessutom fått en ny form, speciellt anpassad för mobiltelefoner. Men du kan självklart...