22JUN2016

Käppalaförbundets planerade slamlager

Käppalaförbundet planerar att anlägga ett slamlager i Upplands-Bro. På Käppalaförbundets webbplats kan du läsa mer om det planerade slamlagret.

Läs mer på Käppalaförbundets webbplats

Information på Käppalaförbundets hemsida

Vad är det för slam?

Käppalaförbundets svar på vanliga frågor svar

Den 30 maj 2016 höll Käppalaförbundet ett informationsmöte om det planerade salmlagret. Nedan finns en sammanställning av Käppalaförbundets svar på de vanligaste frågorna om slamlagret.

Är det verkligen lämplig mark att bygga på vid den platsen som har valts ut på grund av källmark och rasrisk?

Käppalaförbundet svarar att de har, via SWECO, genomfört en översiktlig undersökning av markförhållande men att de även kommer att genomföra en mer grundläggande markundersökning.

Vilka tider kommer transporter att ske till och från lagret?

Käppalaförbundet svarar att transporter kommer att ske under vardagar och att transporter främst ska ske mellan klockan 7:00 till 17:00. I vissa fall kan dock transporter ske från kl.06:00 till kl. 23:00.

Hur ska Käppalaförbundet hålla körbanan rena? Kommer det att förekomma någon tvättanordning i sammanslutning till lagret?

Käppalaförbundet svarar att hårdgjorda ytor kommer att hållas rena genom sopning.

Hur kan trafiken påverkas om alla transporter koncentreras på fyra månader? Kan det finnas risk för köbildning vid infarten till slamlagret om transporterna kommer stötvis?

Käppalaförbundet svarar att det kommer att vara en begränsad påverkan av transporter av slam till och från lagret. Det kommer att ske högst 20 fordonsrörelser per dygn till och från lagret. Totalt trafikeras väg 269 av 640 tunga transporter per dygn. Belastningen från transporter till och från lagret kommer därmed högst utgöra 3,1 %. Utslaget över hela året utgör transporterna högst 0,5 % av totala belastningen på väg 269.

Hur har lokaliseringsprövningen gått till? Hur många ställen har Käppalaförbundet tittat på? Har Käppalaförbundet även tittat på platser i andra kommuner? Varför har Käppalaförbundet just valt den här platsen?

Käppalaförbundet har undersökt möjliga lagringsytor även i andra kommuner. Bland annat i Nykvarn kommun, Haninge kommun och Vallentuna kommun. Käppalaförbundet anser att ytan för mellanlager i Upplands Bro kommun är den mest fördelaktiga med avseende på bland annat transportavstånd, markförhållanden och avstånd till närmaste boende.

Hur många mellanlager av slam har Käppalaförbundet idag i Upplands-Bro kommun? Hur mycket blir det sammanlagda mängden slam för alla lager?

För närvarande hyr Käppalaförbundet tre mellanlagerytor av lantbrukare i Upplands Bro kommun. De tre lagren rymmer tillsammans ca 2500 ton slam.  

Hur kommer skogsridån se ut? Hur stor yta och hur kommer det att skötas?

Käppalaförbundet svarar att skogsridån mellan väg 269 och mellanlagret kommer att bevaras.

Varför sluter ni inte in lagret?

Käppalaförbundet svarar att de inte ser ett behov av detta eftersom risken för lukt bör vara liten och att de har andra lösningar för att minska riskerna.

Många boende bortom lagret har enskilt vatten- och avlopp. Finns det en risk för förorening? Hur ska Käppalaförbundet minska riskerna? Kommer provtagning att ske av utgående vatten?

Käppalaförbundet svarar att det inte finns risk för förorening eftersom allt lakvatten kommer att tas om hand.

Vad kommer slammet att användas till?

Käppalaförbundet berättar att en del kommer att spridas på åkermark men kan inte garantera att allt kommer att göra det.

Är det 100 % att ni kommer att ha tak? Flera har synpunkter på att de vill ha mer detaljerad information om utformningen av lagret.

Käppalaförbundet svarar att de har tänkt ha tak men att de även kan bli en annan lösning. Lagret kommer dock att vara väderskyddat.

Vad finns det för hälsorisker med lagret? Kan exempelvis farliga ämnen som exempelvis patogener spridas via luft eller vattnet? Vad innehåller det som utsöndras från slammet?

Käppalaförbundet svarar att de kommer att utforma lagret så att det inte innebär några hälsorisker. Allt lakvatten kommer att tas om hand och slammet sprids inte via luften.

Kommer det att lukta från slamlagret?

Käppalaförbundet ska bedriva verksamheten på så sätt att de minimerar risken för olägenheter för människors hälsa och skada på miljön.

Vad händer om slamlagret förorenar mark och vatten?

Slammet som de planerar att mellanlagra i kommunen är certifierat enligt REVAQ. Käppalaförbundet ska ha kontroll och att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga förorening av mark och vatten.

Relaterade nyheter