Upphandlingsprocessen

Större upphandlingar görs i samarbete med verksamhetsansvariga, upphandlare, miljösamordnare och andra specialister. Vissa upphandlingar behandlas även av en nämnd.

Hämta upphandlingsdokument

Om kommunen annonserat en upphandling finns upphandlingsdokument att hämta via upphandlingssystemet Kommersannons. Systemet är webbaserat och användas för att tillhandahålla upphandlingsdokument, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Om du har fått tag på upphandlingsdokumentet på annat sätt, är det viktigt att du registrerar dig för att inte missa eventuella kompletteringar, förtydliganden och svar på frågor som skickas ut till registrerade intressenter under anbudstiden.

Som anbudsgivare kan man alltid vända sig till systemleverantören för hjälp med inloggning.

Lämna anbud

Läs noga igenom kraven om hur anbud ska lämnas. Om upphandlingen annonserats kräver kommunen att anbud ska lämnas elektroniskt via Kommrsannons. Ett tips är att logga in en tid före anbudslämnandet, för att bekanta dig med systemet.

Överpröva en upphandling

Från det att tilldelningsbeslut meddelats elektroniskt ska minst 10 dagar gå innan avtal får tecknas, en så kallad avtalsspärr. Under avtalsspärren har anbudsgivare möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet i allmän förvaltningsdomstol det vill säga förvaltningsrätt, som första instans, därefter kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Om upphandlingen är gjord som en direktupphandling gäller annat förfaringssätt vid meddelande om beslut.

Sekretess

Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen som exempel uppgifter om hur många och vem som hämtat förfrågningsunderlag, lämnat anbud och så vidare. Se Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19:3 andra stycket.

När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga. Sekretess kan dock fortsätt att gälla i vissa fall, till exempel till förmån för det allmänna eller enskilda, se OSL 19:3 första stycket samt 31:16-17.

Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Läs mer om upphandlingsprocessen

Om du vill veta mer om hur upphandlingsprocessen går till, finns bra information på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Upp