Upphandlingslagar och regler

Kommunal offentlig upphandling styrs av lagar och kommunens regler.

Upphandlingslagar

Kommunens upphandlingar styrs av upphandlingslagarna:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag om om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
  • Lag om valfrihetssystem (LOV)
  • Lag om upphandling av koncessioner (LUK)

Upphandlingspolicy

Utöver upphandlingslagarna har kommunens antagit en upphandlingspolicy som styr hur kommunen ska bedriva sin upphandlingsverksamhet.

Mutor och bestickning

Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken samt i marknadsföringslagen och de syftar bland annat till att värna om allmänhetens förtroende för kommunens verksamhet, främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Kommunen har också en policy om muta och bestickning.

Konkurrensutsättning

Kommunen har en policy för konkurrensutsättning. Grundinställningen är att alla kommunala verksamheter kan konkurrensutsättas. Undantagna är sådana verksamheter som skyddas av lagstiftning som till exempel myndighetsutövning mot enskild. Därutöver bör inte strategiska ledningsfunktioner och funktioner med beställaransvar konkurrensutsättas.

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket (KKV) är blans annat tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd inom upphandlingsområdet. De ger till exempel ut vägledningar och har webbutbildningar.

  • Länkar till andra webbplatser
Upp