Upphandlingsformer

I huvudsak gör kommunen upphandlingar med förenklat och öppet förfarande och ibland som direktupphandlingar.

Upphandlingens värde

Innan kommunen väljer upphandlingsförfarande behöver upphandlingens värde uppskattas. Vid beräkning av upphandlingens värde ska hela kommunen tänkta köp beräknas, inklusive optioner och förlängningar.

Kommunen betraktas som en myndighet och det går inte att dela upp kontraktsvärdet på olika år eller olika kontor för att få ner värdet. När upphandlingens värde är uppskattad väljs upphandlingsförfarande.

Öppet förfarande (EU upphandling)

  • Upphandlingen annonseras i Tenders Electronic Daily (TED).
  • Kommunen publicerar alla upphandlingsdokument elektroniskt.
  • Anbudstidens längd är fastställd enligt lag och förhandling får inte förekomma.

Förenklat förfarande (Nationell upphandling)

  • Upphandlingen annonseras i en allmänt giltig annonsdatabas (kommunen använder Kommers).
  • Kommunen publicerar upphandlingsdokument elektroniskt.
  • Anbudstidens längd ska vara skälig och förhandling får förekomma.

Direktupphandling

  • Direktupphandling får användas i vissa fall bland annat om värdet är lågt.
  • Direktupphandling är en upphandling utan formkrav och det kan innebära att kommunen inte annonserar upphandlingen.

Lågt värde

Lågt värde är i upphandlingssammanhang fastställt som en procentsats av ett särskilt indexerat belopp av det så kallade tröskelvärdet. För närvarande är direktupphandlingsvärdet för LOU (lagen om offentlig upphandling) 615 312 kr och för LUF (lag om upphandling inom försörjningssektorerna) 1 142 723 kr.

Synnerliga skäl

Vid brådskande och oförutsedda behov som kommunen själv inte kan råda över får direktupphandling genomföras. Man åberopar då så kallade synnerliga skäl, oavsett värdet för upphandlingen. Synnerliga skäl används mycket restriktivt och kan jämföras med force majeure.

Upp