Vissa receptfria läkemedel

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Den 1 november trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel.

Lagen möjliggör för andra än Apoteket AB att sälja vissa receptfria läkemedel under förutsättning att verksamheten anmäls till den kommun där handel bedrivs.

Syftet med avregleringen är att öka tillgängligheten för konsumenterna till vissa receptfria läkemedel. Läkemedel får inte säljas till personer under 18 år.

 

Anmälan

Anmälan om försäljning av vissa receptfria läkemedel skall göras till samhällsbyggnadskontoret på särskild blankett. Anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Uppgifterna i anmälan kommer att lämnas vidare till Läkemedelsverket.

 

Tillsyn

Näringsidkarna är, i likhet med vad som gäller vid försäljning av tobak, skyldiga att upprätta och utöva egenkontrollprogram för verksamheten. Egenkontrollen är även tänkt att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten. Ett egenkontrollprogram skall vara upprättat när verksamheten påbörjas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att personalen som deltar i detaljhandeln är förtrogen med innehållet i programmet samt med gällande bestämmelser på området. Vad ett egenkontrollprogram skall innehålla finns beskrivet på Läkemedelsverkets hemsida.

Kommunen ansvarar för tillsynen på försäljningsställena, bl.a. ålderskontroll och egenkontrollprogrammet. Upptäckta brister rapporteras till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Näringsidkaren ska rapportera försäljningsstatistik kvartalsvis till Läkemedelsverket.

 

Avgift

Enligt lagen skall kommunen utöva kontroll över vissa delar av handeln och har rätt att ta ut avgift för kontrollen.

Om anmälan avser både folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel är avgiften reducerad.

 

Inköp

Du måste själv kontrollera att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel och att leveranserna sker på ett säkert sätt. För att garantera att leveransen kan spåras måste du som försäljare dokumentera alla inköp av läkemedel.

 

Exponering och förvaring

Du måste ha en väl synlig skylt i anslutning till försäljningshyllan som anger att det finns receptfria läkemedel. De läkemedel som inte förvaras inlåsta måste hållas under direkt uppsyn av personal. Receptfira läkemedel måste förvaras åtskilda från andra produkter.

 

18-årsgräns

Som säljare måste du kontrollera att kunden är 18 år vid all försäljning av receptfria läkemedel. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll samt en väl synlig skylt om 18-årsgränsen. Även vid distanshandel krävs en legitimationskontroll. Det räcker inte med att kunden själv intygar sin ålder. Även på webben krävs en tydlig information om åldersgränsen. Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

 

Reklamationer

Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment, även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.

 

Hållbarhet

Du som säljare måste räkna med den tid det uppskattningsvis tar att förbruka ett läkemedelspaket. Du kan alltså inte sälja förpackningar med kort bäst-före-datum utan måste returnera dessa till leverantören. Läkemedelsverket rekommenderar att en minsta förbrukningstid bör vara 3 månader, men gärna 6 månader, för att garantera säkerhet och kvalitet.

 

Du får inte ge råd

Du bör inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel, utan bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek.

Upp