Söka försäljningstillstånd för tobak

För att få sälja tobaksvaror till konsument behövs ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Säljer du till affärer och liknande ska du också söka tillstånd, men för partihandel av tobaksvaror.

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter ska du ta hänsyn till följande:

 • åldersgräns 18 år
 • kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar
 • kraven på styckförsäljning av cigaretter och rulltobak
 • tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt
 • tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten
 • en ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten


Egenkontrollprogram

Innan tobaksvaror i detaljhandel får tillhandahållas konsumenter ska försäljningen anmälas till kommunen. Tillsammans med anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. (12 c § tobakslagen).

Näringsidkaren som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning ska även informera och ge det stöd som behövs till sin personal så att de ska kunna följa reglerna kring tobaksförsäljning. (12 d § tobakslagen).

Egenkontrollprogrammet ska innehålla minst följande ämnen:

 • Märkning och produktpresentation
 • Ålderskontroll och klart synbar skylt
 • Identitets- och säkerhetsmärkning
 • Marknadsföring
 • Mängden tobak i en förpackning
 • Information och stöd till personalen


Ansökningsavgift

När du ansöker om tillstånd kommer vi ta ut en avgift som motsvarar dom timmarna vi lägger ner på handläggning av ditt ärende. Idag ligger timtaxan på 1160 kr för varje timme handläggning. Räkna med att handläggningen tar minst 6 timmar, men det kan bli justeringar i timmar från fall till fall beroende på ärendets art.

Kontakta livsmedelsavdelningen i Upplands-Bro kommun för frågor.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp