Tobak

Försäljning av tobaksprodukter

Sedan 2002 är butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter, som cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, skyldiga att anmäla detta till kommunen.

Anmälningsplikten ger kommunen möjlighet att bedriva tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år.

Riktlinjer för detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Anmälan

Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten. Den som påbörjar försäljning av tobaksvaror skall omedelbart anmäla detta till kommunen. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. Anmälan om försäljning av tobaksvaror skall göras till samhällsbyggnadskontoret på särskild anmälningsblankett.

Tänk på:

Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker, det vill säga även försäljning via torghandel, tobaksautomat eller Internet ska anmälas.

Tillsyn

Den som säljer tobaksvaror till konsumenter skall utöva egentillsyn över försäljningen och ta fram ett lämpligt program för detta. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer med förslag till hur ett sådant kan utformas. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen.

Avgift

Enligt lagen skall kommunen utöva kontroll över vissa delar av detaljhandeln och har rätt att ta ut avgift för kontrollen. Tillsynsavgiften är 1 160 kr per serverings- eller försäljningsställe och år. Om anmälan avser både folköl, tobak och receptfria läkemedel är avgiften sammanlagt 2320 kronor.

Blankett

Anmälan om försäljning av tobak

Regler för försäljning

18-årsgräns

Tobaksvaror får inte säljas till någon under 18 år. Det ska finnas en tydlig och klart synbar skylt om detta på försäljningsstället. Det är den som säljer som ska försäkra sig om att mottagaren fyllt 18 år. Vid tveksamma fall ska legitimation begäras. Det hjälper inte att föräldrar eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande. Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon som inte fyllt 18 år.

Cigaretter får inte säljas styckvis.

Varningstext och innehållsdeklaration

Förpackningen ska ha en varningstext om hur hälsan kan skadas av tobak, till exempel "Rökning dödar". Den ska också ha en innehållsdeklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till. Varningstexten och innehållsdeklarationen ska vara korrekt och på svenska.

Det är tillverkaren eller importören som ansvarar för att tobaksvarorna har varningstext och innehållsdeklaration. Om du som försäljare upptäcker att detta saknas på varor du köpt in, ska du påtala detta till din säljare.

Tänk på så kallade Blunt Wraps (cigarettpapper) ofta innehåller tobak och därför omfattas av kravet på svensk märkning.

Marknadsföringen inne på försäljningstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Den får endast innehålla saklig information om varan som till exempel egenskaper, ursprung, tillverkningsort, pris och tillverkare eller importör. Marknadsföring av tobak får inte utgöra ett dominerande utslag i miljön.

Att marknadsföra tobak utanför butiken, med till exempel skyltar med priser, är inte tillåtet. Mängdrabatt är inte tillåtet, till exempel "Vid köp av en stock snus - få den elfte dosan på köpet" eller "Få en ask gratis vid köp av en limpa cigaretter".

E-cigaretter

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om att lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Enligt tobaksproduktdirektivet ska tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmäla alla produkter som omfattas av reglerna för anmälningsskyldighet i tobaksproduktdirektivet som de avser att släppa ut på den marknaden.

Från och med den 20 maj 2016 kommer Sverige att kunna ta emot dessa anmälningar via en EU gemensam portal som kallas EU-CEG. EU kommissionen har en databas kopplad till den gemensamma portalen. I databasen kommer inkomna anmälningar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare att lagras för Sveriges räkning.