Miljöfarlig verk­samhet - anmälan

Kvinna i laboratorium

Miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kap. miljöbalken och innefattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

När behöver miljöfarlig verksamhet anmälas? 

Du som avser att anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet av så kallad C-verksamhet behöver göra en anmälan till Upplands-Bro kommun. Det gäller även dig som ska genomföra ändringar av befintlig verksamhet.

De är en fördel om du som ska driva en så kallad U-verksamhet informerar kommunen om din verksamhet, då kommunen förväntas ha tillsyn även på dessa verksamheter.

Miljöfarliga C-verksamheter

Några vanliga exempel på anmälningspliktiga miljöfarliga C-verksamheter är:

 • fordonstvättar
 • mekaniska verkstäder
 • tandläkarmottagningar
 • laboratorier
 • grafisk industri
 • bensinstationer
 • kemtvättar
 • verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.
 • uppställning av kross- eller sorteringsverk inom detaljplan eller för en längre period än totalt 30 kalenderdagar
 • betongfabriker, asfaltverk och liknande verksamheter
 • återvinning av icke farligt avfall om föroreningsrisken är ringa

Miljöfarliga U-verksamheter

En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som vanligtvis inte kräver tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och verksamheterna omfattas av tillsyn.

Exempel på U-verksamheter

 • byggföretag
 • små verkstäder

Innan du anmäler

Du är skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Vänd dig till Bygg- och miljönämnden via Kontaktcenter om du vill diskutera om din verksamhet kan vara anmälningspliktig. Mer information hittar du längst ner under relaterade länkar.

Anmäl och lämna bilagor

Du som avser att anlägga eller driva en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet), eller genomföra ändringar av befintlig verksamhet, ska anmäla detta till Bygg- och miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig (U-verksamhet) önskar Upplands-Bro kommun få information om innan verksamheten startar eller vid ändringar av en redan befintlig verksamhet.

E-tjänster och blanketter

Relevanta e-tjänster och blanketter

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
 • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.

Är du osäker på vad din anmälan ska innehålla, kontakta Bygg- och miljönämnden genom kommunens kontaktcenter.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och står i gällande taxa - föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalken.

När anmälan kommit in

En handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas alltid anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet.

Handläggningstid

Gör anmälan senast sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet.

Beslut

Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

När anmälan har registrerats

Du har ansvar för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Upplands-Bro kommun kommer att utföra tillsyn av verksamheten.

Du har också ansvar för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Egenkontroll

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Läs mer om egenkontroll i miljöbalken (1998:808) 26 kap. 19 §, samt förordning om verksamhetsutövares egen kontroll (1998:901), där alla krav på egenkontroll finns specificerade.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter i Upplands-Bro kommun (undantaget A-verksamheter). Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Den som bedriver verksamheten ska också se till att reglerna följs och är den som ska betala eventuella kostnader som kan uppstå.

Tillsynen innebär att Bygg- och miljönämnden regelbundet inspekterar verksamheten, för att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma eventuell rättelse. Det innebär att bygg- och miljönämnden som tillsynsmyndighet kan komma att ställa krav på dig som verksamhetsutövare att vida åtgärder. Tillsynen syftar också till att bedöma om beslutade villkor för verksamheten fortfarande är aktuella och tillräckliga.

 
Relaterad information

Kontakta oss

Upplands-Bro kommuns kontaktcenter

08-581 690 00

Skriv till oss

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp