Ansökansprocessen

Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan i Upplands-Bro kommun görs via e-tjänsten ISY Case.

Om ISY Case

  • I kommunen hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/av etablering för både Schakt och Trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt för sökanden undvika eventuella viten.
  • Processen startar med en ansökan i ISY Case, när sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.
  • För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både Schakttillstånd och TA-plan (Trafikanordningsplan) skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.
  • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.
  • Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen (e-post) i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
  • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för Schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.
Upp