Använda offentlig plats

Kommunhuset i Kungsängen

Kommunen upplåter allmän plats för bland annat torghandel, uteserveringar, majbrasor, tivoli och julgransförsäljning. I Upplands-Bro finns torghandelsplatser i Kungsängens centrum, Bro centrum och vid Tibble torg. Här hittar du allt om hur du söker till­stånd för att använda en offentlig plats (mark­upplåtelse) eller ordna en offentlig tillställning eller allmän samman­komst.

När behövs tillstånd?

Du behöver polistillstånd för att använda en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande som allmänheten använder. Det gäller oavsett vem som äger marken.

Det är Polisen som ger tillstånd. Vilket tillstånd du ska söka beror på vad du planerar att göra och om det kommer att orsaka folksamlingar. Nedan kan du läsa om de olika tillstånden.

Tillstånd för användning av offentlig plats

 • Byggetablering (container, byggsäck, byggnadsställning)
 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Störande buller (exempelvis pålning, nitning och stenkross)
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande
 • Insamling av pengar, försäljning
 • Uteservering

Tillstånd för offentlig till­ställning

 • Danstillställning
 • Motortävlingar
 • Tivoli
 • Valborgsmässofirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festivaler, stadsfest
 • Mässor
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis

Tillstånd för allmän samman­komst

 • Demonstrationer, manifestationer och opinions­yttringar
 • Konsert/musik­evenemang och teater
 • Sammankomster för religionsutövning

Undantag - använda en plats utan tillstånd

Det behövs oftast inget tillstånd om platsen bara används tillfälligt för andra syften är de som listas ovan, om det inte påverkar andra eller deras tillstånd att använda platsen. Två timmar är i regel gränsen för vad som betraktas som tillfälligt. Men du kan behöva tillstånd för kortare tid om din verksamhet stör eller bullrar.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du känna till de krav som ställs på dig. Du bör informera alla som berörs av din verksamhet, exempelvis grannar. Ta också reda på om platsen är lämplig för din verksamhet.

Villkor och regler

Om du använder stadens mark behöver du känna till för användning och återställning av marken, se länk nedan.

Du bör också ta del av Upplands-Bro kommuns lokala ordnings­föreskrifter, se länk nedan.

Det kan krävas fler tillstånd

Vissa byggnationer - som uteserveringar, byggbodar och kranar - kan kräva bygglov. Vid försäljning av livsmedel och vid hygien­verksamhet krävs särskilda tillstånd. Du som sökande ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns.

Om du blockerar eller använder delar av gångbana, cykel eller körbana kan det krävas en trafikanordningsplan.

Önskar du förhands­besked om platsen är ledig?

Kommunen kan lämna ett förhandsbesked om platsen är ledig aktuellt datum. Kontakta då Upplands-Bro kommun, så bokar vi upp ytan till dig. Därefter ansöker du om tillstånd hos Polisen.

Ansök och bifoga dokument

Ansökan görs till Polisen.

E-tjänster och blanketter

Du hittar e-tjänster och blanketter på www.polisen.se

Tänk på det här när du ansöker

 • Ange adress, områdesnamn för platsen du vill nyttja.
 • Ange vad platsen ska användas till. Vilken typ av aktivitet eller event? Försäljning (av vad)? Demonstration? Torghandel? Firande? Idrott?
 • Visa vilken yta du behöver på en kartskiss.
 • Hur stor yta ska nyttjas? Vilken utrustning finns på platsen (stolar, bord, tält, flaggor etc)?
 • Ange tidsperioden, inklusive etablering och avetablering (från och till)?

Betala avgiften

Din ansökan behandlas när du har betalat avgiften till Polisen.

Om du använder kommunens mark ska du även betala en markhyra, läs mer om det nedan.

När ansökan kommit in

Polisen går igenom din ansökan. Om du vill använda komunens mark får kommunen lämna synpunkter. När Upplands-Bro kommun får ansökan från Polisen granskas den och en handläggare kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Hur bedömer staden ansökan?

När ansökan är komplett bedöms den utifrån flera faktorer. Nedan finns några exempel.

 • Till vad ska platsen användas (typ av aktivitet)?
 • Kommer användningen orsaka störningar för andra?
 • Påverkar aktiviteten framkomligheten?
 • Inkräktar din ansökan på någon annans tillstånd?

Handläggningstid

 • Polisens handläggning tar 1-6 veckor.
 • Kommunens tid för att lämna synpunkter är 1-2 veckor.

Ansök gärna minst två månader i förväg.

När du fått tillstånd

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att gatumiljön påverkas så lite som möjligt. Du som tillstånds­havare är ersättnings­skyldig enligt skadestånds­lagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man. I Upplands-Bro kommuns villkor för markupplåtelse står vad som gäller om du hyr mark av staden, se länk nedan.

Betala markhyra till Upplands-Bro kommun

Om du använder stadens mark ska du betala hyra, se länk till taxa nedan.

Avetablering

När du avslutar ditt tillstånd har du ansvar för att återställa marken i det skick den var som innan du hyrde marken. Det kan därför vara bra att fotografera ytan innan etablering och efter avetablering. I vissa fall bokar kommunen en tid med dig för för- och efterbesiktning.

 

Relaterad information

Kontakta oss

Upplands-Bro kommuns kontaktcenter

08-581 690 00

Skriv till oss

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp