Dricksvatten

Dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet provtas regelbundet,  i vattentornet och ute på ledningarna. Klagomål på dricksvattenkvalitén ska i första hand framföras till kommunens tekniska avdelning, VA-enheten.

Hårdheten på vattnet i vår kommun har ett medelvärde på 5,5 dH.

Dricksvattnet hämtas från Norrvatten och Görvälnverket som har sin stora anläggning i Järfälla. Norrvatten kan också svara på frågor kring kvalitén på vattnet.

Vattenverk

Mindre vattenverk som distribuerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer och/eller förser kommersiella eller offentliga verksamheter med dricksvatten ska registreras av bygg- och miljönämnden.

Ett vanligt senario är att vattenverket distribuerar mindre än 10 kubikmeter och försörjer färre än 50 personer, men det öppnas ett café i området. I detta fall vill caféet använda vattnet i kommersiellt syfte och därmed måste vattenverket anmälas till kommunen. En lösning kan vara, om det är ett begränsat café till sommarverksamhet eller helgarrangemang, att caféansvarig får stå för eget vatten i form av vattendunk med vatten från kommunal ledning som används till kaffe eller liknande. Då behöver den egna brunnen inte anmälas till kommunen.

Bygg- och miljönämnden fastställer också det provtagningsprogram som verksamhetsutövaren är skyldig att upprätta.


Egen brunn

Du kan vända dig till kommunens miljöavdelning för att få råd och anvisningar om provtagning av enskilda vattentäkter.

Upp