Köldmedier

Köldmedier består av fluorerade gaser och används för att transportera kyla i anläggningar som exempelvis värmepumpar, luftkonditionering, kylskåp och frysar. Köldmediers stabilitet och långsamma nedbrytning är bra vid användning men dåligt vid eventuellt läckage till atmosfären.

Användningen av köldmedier påverkar atmosfären, vilket har resulterat i en hårdare lagreglering. Freoner har tidigare varit ett vanligt förekommande köldmedium, men har förbjudits på grund av att de bryter ned ozonskiktet. Nu används istället köldmedier med förkortningen HFC (Fluorerade kolväten), som inte orsakar ozonnedbrytning men som däremot har en viss klimatpåverkan.

 

Verksamheter med köldmedier

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU/517/2014) om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG/842/2006) som trädde i kraft 1 januari 2015, är det operatören som är ansvarig för att bestämmelserna följs. Operatör motsvarar verksamhetsutövare.

 

Anmälningsplikt

Planerar du att installera en köldmedieanläggning med minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) måste du anmäla det till bygg- och miljönämnden. Anmälningsplikten gäller även vid skrotning av en köldmedieanläggning. Installation, service, läckagekontroll och skrotning ska genomföras av ett ackrediterat företag med certifierad personal.

 

Läckagekontroll

Läckagekontroller ska genomföras baserat på mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan läckagekontrollerna till det dubbla.

Mängd koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader


 

Årsrapport

Den 1 januari 2017 trädde den nya svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser i kraft, med undantag för § 16-20, 24 och 27 som trädde i kraft 1 juli 2017. Enligt den nya förordningen ska verksamhetsutövare skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten om minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) har funnits i anläggningen någon gång under föregående år. Årsrapporten ska vara inkommen till bygg- och miljönämnden senast 31 mars. I rapporten ska enbart aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll räknas in.

En årsrapport ska innehålla:

 • resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,
 • information om utrustning som skrotats under kalenderåret,
 • de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser,
 • operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
 • adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär,
 • en förteckning över utrustningen, och
 • i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

 

Miljösanktionsavgift

Den som inte uppfyller lagstiftade krav gällande köldmedier kan åläggas att betala miljösanktionsavgift. Bygg- och miljönämnden har skyldighet att utfärda bland annat följande miljösanktionsavgifter:

 • Om årsrapporten kommer in till tillsynsmyndigheten efter 31 mars utdöms en miljösanktionsavgift på 1000 kr.
 • Om läckagekontroller inte har utförts enligt föreskrivna krav utdöms en miljösanktionsavgift på 5000 kr.
 • Om anmälan inte har gjorts före en nyinstallation eller konvertering av aggregat på 10 kg eller mer utdöms en miljösanktionsavgift på 5000 kr.
 • Om kravet på att upprätta och föra register inte har uppfyllts utdöms en miljösanktionsavgift på 2000 kr.
 • Om certifieringskraven inte uppfylls utdöms en miljösanktionsavgift på 3000 kr till en fysisk person eller en ideell förening och 10000 kr till en juridisk person som inte är en ideell förening.
Upp