Sprängämnesprekursorer

Upplands-Bro kommun är med i ett samverkansprojekt i Stockholms län som berör sprängämnesprekursorer. Syftet med denna samverkan är att få en överblick över återförsäljarnas kunskap om lagstiftningen som reglerar sprängämnesprekursorer och de farliga ämnena ute på marknaden, samt att stödja målet med lagstiftningen som siktar till att minska risken för hemtillverkning av sprängämnen.

Vad är en prekursor?

Inom kemin är prekursor en kemisk förening som deltar i en kemisk reaktion och som i sin tur producerar en annan förening. Inom biokemin avser en prekursor ofta mer specifikt till en kemisk förening som föregår en annan i en metabolisk bana som exempelvis ett protein prekursor.


Bakgrund till ny lagstiftning

Sedan år 2014 gäller den nya lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799). Lagstiftningen upprättades för att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka sprängämnen. Sprängämnesprekursorer är ämnen som förekommer på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Lagstiftningen är baserad på EU-förordningen (Europeiska Unionen) 98/2013 om saluförande och användning av sprängämnesprekursorer, som kompletterats med lagen 2014:799 och förordningen 2014:880 om sprängämnesprekursorer.

Tabell: Ämnen som omfattas av prekursorlagstiftningen

Tillståndsplikt råder för enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning av produkter som innehåller mer än:

  • 12 viktprocent väteperoxid
  • 30 viktprocent nitrometan (motsvarar 25 volymprocent för modellbränslen)
  • 3 viktprocent salpetersyra

Förbud råder för enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning av produkter som innehåller mer än:

  • 40 viktprocent kaliumklorat
  • 40 viktprocent natriumklorat
  • 40 viktprocent kaliumperklorat
  • 40 viktprocent natriumperklorat


Tillståndskravet

Tillståndskrav råder för enskilda personer. Med enskild person menas "varje fysisk person som agerar i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke" (det som i dagligt tal kallas privatpersoner). Tillståndet utges av Myndigheten för Samhällsbyggnad och Beredskap (MSB) för att förvärva, införa, inneha och använda produkter som omfattas i tabellen ovan.

Personer som hanterar de berörda produkterna inom ramen för sin näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke behöver alltså inget tillstånd till detta.

Förbud gäller för produkter med mer än 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat att förvärva, införa inneha och använda för enskilda personer. Undantag från detta gäller för färdigmonterade pyrotekniska artiklar, bland annat fyrverkeriartiklar och nödraketer. Detaljerna finns i EU-förordningens artikel 2.2.


Märkning

EU-förordning (Europeiska Unionen) 98/2013 ställer krav på märkning av produkter som innehåller vissa kemiska ämnen och som är avsedda att säljas till privatpersoner. Syftet med märkningen är att upplysa om att produkten omfattas av restriktioner. Märkningskravet i förordningens artikel 5 omfattar produkter där avsikten är att sälja eller på annat sätt tillhandahålla dem till privatpersoner, och som innehåller något av ämnena i tabellen ovan.

I Kommissionens vägledning till förordningen finns ett förslag till märkningstext översatt till samtliga EU-språk. Vägledningen har tagits fram i samarbete med representanter från flera medlemsländer, bl.a. från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Märkning med den svenska text som anges i vägledningen lyder: "Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner".

Prekursorförordningen omfattar inte varor så som de definieras i EU-förordning 1907/2006 (Reach-förordningen). Inte heller omfattas färdigmonterade pyrotekniska artiklar (dvs. fyrverkerier och nödbloss), tändhattar för leksaker eller läkemedel som skrivs ut på recept av prekursorförordningen.


Rapporteringskrav

Ekonomiska aktörer måste rapportera misstänkta transaktioner samt betydande stölder och försvinnanden av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer till polisen.

Rapporteringskravet finns i reglerna om sprängämnesprekursorer. I bilagorna till EU-förordning 98/2013 anges vilka ämnen det gäller.

För mer information kan du ta kontakt med miljöavdelningen via kontaktcenter, se informationsrutan längst ner på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp