Polyklorerade bifenyler (PCB)

PCB (polyklorerade bifenyler) är miljö- och hälsoskadliga ämnen som kan orsaka skadliga effekter på fortplantningsförmågan, immunförsvaret och nervsystemet hos både djur och människor. PCB är trögflytande oljeliknande vätskor som bryts ned långsamt i naturen och som lätt kan tas upp av levande organismer.


Var finns PCB?

Idag finns PCB till största delen i byggnader, i fogmassor, isolerrutor och golvmassor. PCB började användas i Sverige under 50-talet, men förbjöds 1973 då det visade sig kunna ge negativa hälso- och miljöeffekter. Dessvärre finns stora mängder PCB inbyggda i våra byggnader från tiden 1956-1973.


Krav på inventering och sanering

Mängden PCB i kvarvarande fogar har uppskattats till 300 ton och undersökningar visar att denna PCB läcker ut till omgivningen och kommer ut i vår miljö. Därför har regeringen, via förordningen (SFS, Svensk författningssamling 2007:19) om PCB, beslutat att alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.


Inventering

Slutdatum för att redovisa inventeringsresultat av PCB i byggnader till Miljöavdelningen var:

  • 30 juni 2008 för fastigheter uppförda eller renoverade 1956-1973.
  • Om inventeringen visade att halterna ligger över 500 ppm (500 mg/kg) krävs sanering.
  • Om inventeringen visade att halterna ligger mellan 50-500 ppm (50-500 mg/kg) kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.


Sanering av fog- och golvmassor

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm (500 mg/kg) ska ha skett senast:

  • 30 juni 2014 i byggnader uppförda/renoverade 1956-1969, ej industribyggnader. Om fog-eller golvmassan har använts inomhus får den dock avlägsnas senast den 30 juni 2016.
  • 30 juni 2016 i industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt för fog- och golvmassa som ligger inomhus från åren 1956-1973

Om halterna ligger mellan 50-500 ppm (50-500 mg/kg) kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.


Kom ihåg att anmäla

Du som äger en fastighet som är byggd eller renoverad under den tidsperiod då PCB användes i byggmaterial har ett ansvar att undersöka om fastigheten innehåller PCB.

Innan fastigheten saneras måste anmälan göras till bygg- och miljönämnden. Anmälan skall lämnas in senast tre veckor innan saneringen påbörjas. 

Upp