Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Användning av bekämpningsmedel är dock förenad med risker för miljö och hälsa. Det är därmed viktigt att bekämpningsmedel är godkända och att de används på rätt sätt.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter medan biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.


Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta regleras i lagstiftningarna, som du kan läsa mer om på länk längre ner på sidan.


Ansökan/tillstånd

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel krävs om spridning ska ske:

 • inom skyddsområde för vattentäkt. Ansökan görs på särskild blankett.
 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur får ske utan tillstånd. Bygg- och miljönämnden ska dock snarast underrättas om varje sådan åtgärd.

Blanketter för ansökan/anmälan finns längre ner på sidan.


Anmälan

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel krävs skriftligen vid spridning på:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar, och
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.


Underrättelseplikt för att sprida biocidprodukter

Om du sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska du senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen underrätta Bygg- och miljönämnden om bekämpningen.

En underrättelse till Bygg- och miljönämnden ska innehålla:

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker,
 • syftet med bekämpningen,
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen,
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen, och
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.


Endast godkända medel får användas

För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI). KEMI ansvarar bland annat för registrering och klassificering av bekämpningsmedel och meddelar i samband med eventuellt godkännande de villkor som ska gälla för medlets användning. Kemikalieinspektionen för ett bekämpningsmedelsregister som innehåller alla de bekämpningsmedel som är (eller tidigare har varit) godkända i Sverige. För mer information besök kemikalieinspektionens webbplats, som du kan läsa mer om längre ner på sidan under länkar.


Vem får sprida bekämpningsmedel?

Det krävs användningstillstånd för att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L. Utbildning ges av länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för fem år delas ut vid godkänt resultat. Det krävs ingen utbildning för att använda medel i klass 3.


Har du frågor eller vill veta mer om bekämpningsmedel?

Välkommen att kontakta miljöavdelningen via kontaktcenter, se informationsrutan nedan.


Upp